Unia Europejska
Rekrutacja 2020 - poznaj Uniwersytet Opolski

Rekrutacja na studia I stopnia, II stopnia i jednolite magisterskie

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Administracja, I stopień, 3-letnie, stacjonarne

Szczegóły
Kod 9-KRK-AD-D3
Jednostka organizacyjna Wydział Prawa i Administracji
Kierunek studiów Administracja
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia licencjackie
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 60
Czas trwania 3 lata
Adres komisji rekrutacyjnej 45-060 Opole, ul. Katowicka 87 A, pok. 1.4
Adres WWW http://uni.opole.pl
Wymagany dokument
 • świadectwo maturalne lub równoważne
  Zadaj pytanie w związku z tymi studiami
Tura 2 (24.07.2021 00:00 – 14.09.2021 15:00)

Minione tury w tej rekrutacji:
 • Tura 1 (19.04.2021 00:00 – 12.07.2021 23:59)

Informacje ogólne

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego należy w Polsce do najmłodszych i najdynamiczniej rozwijających się w Polsce. Kadrę badawczo-dydaktyczną stanowi zespół zaangażowanych pracowników, teoretyków oraz praktyków (sędziów, prokuratorów, adwokatów, radców prawnych, urzędników panstwowych), którego zadaniem jest nie tylko przekazywanie aktualnej wiedzy prawniczej, ale również zaszczepianie w studentach troski o dobro wspólne.

Pracę naukowo-dydaktyczną wspomagają: biblioteka wydziałowa, nowoczesne laboratorium kryminalistyczne, sala rozpraw oraz Klinika Prawa, której celem jest udzielanie porad prawnych zainteresowanym mieszkańcom.

Misją Wydziału jest kształcenie do służby publicznej w państwie prawa; pogłębianie i upowszechnianie wizji człowieka i świata w kontekście wyzwań współczesności, dbałość o wysoki poziom kształcenia akademickiego i badań naukowych, a także rozwijanie inicjatyw prowadzących do umocnienia więzi z innymi jednostkami naukowo-badawczymi.

Czego uczy się na administracji?

Program studiów został ukształtowany w sposób, zapewniający zdobycie wiedzy ogólnej i specjalistycznej, niezbędnej pracownikowi administracji publicznej. Celowi temu służy przede wszystkim szeroki zakres podstawowych przedmiotów prawnych ze szczególnym uwzględnieniem problematyki integracji i współpracy europejskiej.

Kształcenie na studiach licencjackich (3-letnich) stacjonarnych odbywa się w ramach następujących specjalizacji:

 • administracja usług publicznych;
 • administracja podatkowa.

 Szczegółowy program studiów:

http://wpia.uni.opole.pl/zalaczniki-do-pobrania/4023 (studia stacjonarne)

http://wpia.uni.opole.pl/zalaczniki-do-pobrania/4024 (studia niestacjonarne)

Działalność studencka

Studenci Wydziału Prawa i Administracji mają szansę rozwoju pasji i zainteresowań w ramach wielu organizacji studenckich. Na Wydziale aktywnie działają:

 •          Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Opole;
 •        KN Constituo;
 •        KN IusNet;
 •        KN Kryminalistyki i Kryminologii;
 •        KN Ordo Iuris;
 •        KN Prawa Karnego Materialnego „Wokanda”;
 •        KN Prawa Prywatnego i Własności Intelektualnej „Copyright”;
 •        KN TEAL - The European & American Law;
 •        KN Rynków Finansowych;
 •        KN Securus;
 •        Studencka Poradnia Społeczno-Prawna Bona Fides.

Studenci Wydziału Prawa i Administracji często zaangażowani są w działalnośc naukową i dydaktyczną, za co wielokrotnie są nagradzani przez Rektora Uniwersytetu Opolskiego. Ponadto podejmują wiele inicjatyw służących mieszkańcom regionu, angażując się w organizację Opolskiego Festiwalu Nauki, chętnie zapraszają na prelekcje uczniów szkół średnich, a także organizują liczne certyfikowane warsztaty, które pozwalają zdobywać nowe kompetencje społeczne.

Co można robić po tych studiach?

Absolwent studiów administracyjnych uzyskuje tytuł zawodowy licencjata w dziedzinie administracji i jest przygotowany do organizowania pracy, podejmowania samodzielnych decyzji, kompetentnej obsługi petentów oraz prowadzenia spraw instytucji zarówno w jej organizacji wewnętrznej, jak i we współpracy z otoczeniem lokalnym, ponadlokalnym, regionalnym oraz strukturami Unii Europejskiej.

Absolwenci administracji znajdują zatrudnienie m.in. w:

 • administracji samorządowej i rządowej (np. w urzędach miast, gmin, starostwach powiatowych, urzędach marszałkowskich, urzędach wojewódzkich, urzędach skarbowych),
 • administracji sądownictwa i prokuratury,
 • administracji służby więziennej, straży pożarnej i policji,
 • administracji finansowej,
 • administracji służby zdrowia, pomocy społecznej, oświaty i kultury,
 • administracji sektora prywatnego,
 • biurach obrotu nieruchomościami. 

Kontynuowanie nauki na II stopniu studiów

Absolwent studiów I stopnia na kierunku Administracja może kontynuować naukę na następujących kierunkach studiów II stopnia prowadzonych na Uniwersytecie Opolskim: Administracja, Ekonomia, Politologia, Stosunki międzynarodowe.

Dane adresowe

Komisja rekrutacyjna Wydziału Prawa i Administracji

ul. Katowicka 87 A, 45-060 Opole

tel. 77 452 75 03

tel. 77 452 75 63

e-mail: wpia@uni.opole.pl

Egzamin dla cudzoziemców ze znajomości języka polskiego

     Informacje mozna uzyskać pod numerem tel. 77 452 74 96

     hello@uni.opole.pl


Zasady kwalifikacji

 

Minimalna liczba punktów będąca podstawą do przyjęcia na studia uzyskana przy zastosowaniu poniższej tabeli wynosi 30 punktów.

Wymagania rekrutacyjne: konkurs świadectw

 

LP.

Egzamin maturalny Waga
PRZEDMIOT CZĘŚĆ % PKT
1 język polski pisemna

poziom podstawowy 0,30
poziom rozszerzony 0,40
2 język obcy pisemna

poziom podstawowy 0,15
poziom rozszerzony 0,20
3 przedmiot do wyboru * pisemna

poziom podstawowy 0,30
poziom rozszerzony 0,40

Kandydat wybiera ocenę tylko z jednego poziomu.
*Przedmiot do wyboru: historia, WOS, matematyka, geografia, chemia, biologia lub fizyka.   

 

KANDYDACI ZE "STARĄ MATURĄ"

LP. Przedmiot Ocena Waga
1 język polski część pisemna matury 0,40
2 język obcy część pisemna matury 0,20
ocena końcoworoczna 0,10
3 przedmiot do wyboru ** część pisemna matury 0,40
ocena końcoworoczna * 0,10

*Ocena końcoworoczna przeliczana jest na punkty zgodnie z tabelą umieszczoną w załączniku 4 Uchwały Senatu i będzie uwzględniana tylko w sytuacji, kiedy kandydat nie zdawał pisemnego egzaminu maturalnego z tego przedmiotu.

**Przedmiot do wyboru: historia, WOS, matematyka, geografia, chemia, biologia lub fizyka.