• zaloguj się
  • utwórz konto
Rekrutacja 2022 - poznaj Uniwersytet Opolski

Rekrutacja na studia I stopnia, II stopnia i jednolite magisterskie

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Filologia romańska od podstaw, I stopień, 3-letnie, stacjonarne

Szczegóły
Kod 1-PRK-FRP-S.L.3
Jednostka organizacyjna Wydział Filologiczny
Kierunek studiów Filologia romańska od podstaw
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia licencjackie
Języki wykładowe francuski, polski
Limit miejsc 25
Czas trwania 3 lata
Adres komisji rekrutacyjnej Pl. Kopernika 11,
45-040 Opole,
pokój 201, 203; 2. piętro
tel. 77 54 16 005, 77 54 16 003
Godziny otwarcia sekretariatu 8:00-15:00
Adres WWW http://frp.wfil.uni.opole.pl/
Wymagany dokument
  • świadectwo maturalne lub równoważne
  Zadaj pytanie
Tura 2 (26.07.2022 10:00 – 09.09.2022 15:00)

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (19.04.2022 08:00 – 11.07.2022 23:59)

Czego uczy się na Filologii romańskiej od podstaw?

Kierunek obejmuje kształcenie w zakresie języka i literatury francuskiej w perspektywie kulturoznawczej i socjolingwistycznej. Charakter kształcenia umożliwia studentom nabycie kompetencji w zakresie wiedzy o języku, literaturze, historii i kulturze Francji. Dzięki dużej ilości godzin praktycznej nauki języka, program studiów gwarantuje zdobycie zaawansowanej znajomości języka francuskiego od podstaw do poziomu C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. 

Na pierwszym stopniu studiów studenci mają do wyboru dwa moduły:

 1) specjalistyczne aspekty komunikacji w języku francuskim – moduł rozwija kompetencje językowe i komunikacyjne w zakresie francuskiego języka specjalistycznego (np. języka francuskiego instytucji europejskich, języka francuskiego w biznesie, komunikacji medialnej, komunikacji międzykulturowej, inne);

  2) przekładoznawstwo – moduł przygotowuje do zawodu tłumacza, pozwala poznać różne rodzaje przekładu oraz trudności w pracy tłumacza. 

  3) język włoski – moduł umożliwia posługiwanie się językiem włoskim w mowie i piśmie na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. 

Co wyróżnia filologię romańską od podstaw na UO?

O wyjątkowości Filologii romańskiej od podstaw decyduje przede wszystkim nowatorski profil kształcenia, który dostosowany jest do aktualnych standardów nauki języków obcych na poziomie akademickim oraz do potrzeb rynku pracy i możliwości zatrudnienia absolwentów. Kierunek daje możliwość studiowania filologii romańskiej tym maturzystom, którzy w szkole średniej nie uczyli się języka francuskiego. 

Możliwości rozwoju, wyjazdów, stypendiów

Studenci mogą korzystać z programu wymiany studentów Erasmus+ oferowanego przez Uniwersytet Opolski, który daje możliwość odbycia części studiów w zagranicznej uczelni, lepszego poznania języka obcego, innego kraju oraz innej kultury.

Romanistyka prowadzi współpracę naukowo-dydaktyczną z uniwersytetami we Francji (Strasburg, Dijon, Montpellier, Mulhouse, Toulouse); w Portugalii (Porto); w Hiszpanii (Santiago de Compostela, Valladolid, Santander, Oviedo); na Łotwie (Ryga), na Słowacji (Bańska Bystrzyca). 

Programu Erasmus+ umożliwia również zagraniczne wyjazdy na praktyki zawodowe.  

Możliwość kontynuowania nauki

 Dzięki szerokiej gamie przedmiotów kierunkowych oraz przedmiotów do wyboru absolwent jest uwrażliwiony na wielokulturowość i przygotowany do kontynuowania nauki na studiach drugiego stopnia (magisterskich).  

Co można robić po tych studiach?

Kompetencje językowe, komunikacyjne, interpersonalne i społeczne predestynują absolwenta do pracy w przedsiębiorstwach międzynarodowych, instytucjach kultury, administracji państwowej i samorządowej, w różnych jednostkach organizacyjnych, np. departamencie współpracy z zagranicą, promocji, public relations, zarządzaniu zasobami ludzkimi. 

Szczegółówe informacje o kierunku:

Wydział Filologiczny

http://frp.wfil.uni.opole.pl/


Zasady kwalifikacji

 

Minimalna liczba punktów będąca podstawą do przyjęcia na studia, uzyskana przy zastosowaniu poniższej tabeli wynosi 40 punktów.

Wymagania rekrutacyjne: konkurs świadectw

 

LP.

Egzamin maturalny Waga
PRZEDMIOT CZĘŚĆ % PKT
1 język polski pisemna

poziom podstawowy 0,60
poziom rozszerzony 0,80
2 język obcy pisemna

poziom podstawowy 0,15
poziom rozszerzony 0,20

Kandydat wybiera ocenę tylko z jednego poziomu.

 

 

KANDYDACI ZE "STARĄ MATURĄ"

LP. Przedmiot Ocena Waga
1 język polski część pisemna matury 0,80
2 przedmiot do wyboru ** część pisemna matury 0,20
ocena końcoworoczna * 0,15

* Ocena końcoworoczna przeliczana jest na punkty zgodnie z tabelą umieszczoną w załączniku 4 Uchwały Senatu i będzie uwzględniana tylko w sytuacji, kiedy kandydat nie zdawał pisemnego egzaminu maturalnego z tego przedmiotu.

** Dowolny przedmiot zdawany na maturze za wyjątkiem języka polskiego.