• zaloguj się
  • utwórz konto
Rekrutacja 2022 - poznaj Uniwersytet Opolski

Rekrutacja na studia I stopnia, II stopnia i jednolite magisterskie

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Psychologia, jednolite magisterskie, 5-letnie, stacjonarne

Szczegóły
Kod 2-KRK-PS-D5
Jednostka organizacyjna Wydział Nauk Społecznych
Kierunek studiów Psychologia
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia jednolite magisterskie
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 85
Rodzaj cykli dydaktycznych semestr
Adres komisji rekrutacyjnej Uniwersystet Opolski
Oleska 48
sala 102 lub pokój 317
Sekretarze:
Tomasz Chojnowski - tchojnowski@uni.opole.pl
Łukasz Masnyk - lmasnyk@uni.opole.pl
tel. 77 452 74 30 lub 77 452 74 39
Godziny przyjmowania dokumentów: od 9 do 14
Cudzoziemcy:
45-054 Opole, ul. Grunwaldzka 31, pok. 1, 8, 9
Adres WWW http://psychologia.uni.opole.pl
Wymagany dokument
  • świadectwo maturalne lub równoważne
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (19.04.2022 08:00 – 11.07.2022 23:59)

Informacje ogólne

Absolwent magisterskiego pięcioletniego kierunku "psychologia" otrzymuje gruntowne teoretyczne i praktyczne przygotowanie do wykonywania zawodu psychologa. Podczas różnych kursów zdobywa wiedzę z zakresu psychologii teoretycznej (np. psychologii ogólnej, rozwojowej) oraz - w ramach modułów - stosowanej (np. psychologii reklamy, psychologii uzależnień).

Wiedza teoretyczna łączona jest z praktycznym zastosowaniem w diagnozie psychologicznej, poradnictwie psychologicznym oraz rozwiązywaniu problemów życia społecznego. Instytut oferuje zajęcia fakultatywne wybierane przez studenta zgodnie z zainteresowaniami oraz możliwości uczestnictwa w wyjazdach szkoleniowo – dydaktycznych.

Student opanowuje również wiedzę z takich dziedzin jak biologiczne podstawy zachowania człowieka, filozofia, czy socjologia. Absolwent jest dobrze przygotowany do prowadzenia badań naukowych, szczególnie dzięki zdobytej wiedzy z zakresu metodologii ze statystyką oraz psychometrii.

Atutem opolskiej psychologii jest atmosfera w Instytucie Psychologii, którą tworzą kompetentni i przyjaźni pracownicy. Pełna pasji kadra naukowa z wieloma sukcesami na arenie krajowej i międzynarodowej daje możliwość uczestniczenia w interesujących i inspirujących wykładach, seminariach czy konwersatoriach.

Student ma możliwość pisania i obrony pracy dyplomowej w języku angielskim oraz uczestniczenia w specjalistycznym kursie języka angielskiego dla psychologów. Dodatkowo część zajęć konwersatoryjnych jest realizowana w języku angielskim.

Instytut dysponuje laboratorium psychologicznym, w którym znajdują się komputery z zainstalowanym oprogramowaniem do śledzenia wzroku (eyetracking) oraz lustro weneckie.

Instytut oferuje studentom kursy w języku polskim i angielskim (np. mental health and coping, self-presentation techniques), a także prowadzi międzynarodową wymianę studentów w ramach UE (program Erasmus).

Program Erasmus

Program Erasmus wspiera międzynarodową współpracę szkół wyższych, umożliwia wyjazdy studentów za granicę, stwarza uczelniom liczne możliwości udziału w projektach wraz z partnerami zagranicznymi.

Studenci Instytutu Psychologii mają możliwość wyjazdów do:

     Thomas More Mechelen-Antwerpen, Belgia/Belgium

     Univerzita Palackeho v Olomouci, Czechy/ Czech Republic

     Universitat de Barcelona, Hiszpania/Spain

     Universidad Europea del Atlantico, Hiszpannia/Spain

     ISPA - Institutio Universario de Ciencias Psicologicas Sociais e da Vida, Portugalia/Portugal

     Universidade da Beira Interior, Portugalia/Portugal

     Okan University, Turcja/Turkey

     Bingol University, Turcja/Turkey

     Istanbul Gelisim University, Turcja/Turkey

     Universita degli Studi "G. d'Annunzio" Chieti - Pescara, Włochy/Italy

     University of Rijeka, Chorwacja/Croatia

     University of Javaskyla, Finlandia/Finland

     Lucian Blaga University of Sibiu, Rumunia/Romania

     University of Novi Sad, Serbia

     University of Nis, Serbia

     University of Perugia, Włochy/Italy

MOST

System mobilności studentów, zwany programem MOST, jest kolejną możliwością dla studentów, którzy chcą poszerzyć swój rozwój, doświadczenia poprzez odbywanie studiów na innym niż macierzysty uniwersytecie. Studenci mogą w ramach programu ubiegać się o przyjęcie na wybrany przez siebie kierunek, uniwersytet oraz rok studiów.

Działalność studencka

Studenci mają możliwość rozwijania zainteresowań naukowych w ramach organizacji studenckich UO i Koła Naukowego Studentów Psychologii. W ramach koła działają sekcje: psychologii stosowanej, badawcza, warsztatowa, PR oraz psychoterapeutyczna. Studenci naszego kierunku współpracują z fundacjami i stowarzyszeniami, aktywnie uczestniczą w życiu studenckim, organizują konferencje naukowe i wydarzenia kulturalne. W ten sposób zwiększają swoje kompetencje i doświadczenie w działaniach społecznych oraz zawodowych.

Czego się uczy na psychologii?

Przykładowe przedmioty wykładane w toku studiów: wprowadzenie do psychologii i historii myśli psychologicznej, psychologia procesów poznawczych, psychologia osobowości, różnice indywidualne, psychologia rozwojowa, psychologia społeczna, metodologia badań psychologicznych, psychometria, diagnoza psychologiczna czy podstawy pomocy psychologicznej. Ponadto studenci uczą się o komunikacji interpersonalnej, etyce i prawnych aspektach zawodu psychologa, psychologii zdrowia i choroby, zagadnieniach biznesowych. 

Moduły kształcenia

Studenci psychologii na Uniwersytecie Opolskim mogą w trakcie studiów wybrać moduły, dzięki którym mają możliwość pogłębienia wybranego obszaru wiedzy i koncentracji na umiejętnościach mających znaczenie po ukończeniu studiów. Dzięki wyborowi odpowiedniego modułu, studenci przygotowują się na specyficzne wymagania stawiane przez rynek pracy w branżach, w których planują poszukiwać zatrudnienia. Moduły są wybierane przez studenta w zależności od jego zainteresowań i mogą być zmienione z początkiem nowego semestru. Zarówno dla studentów stacjonarnych, jak i niestacjonarnych Instytut Psychologii oferuje:

Moduł pracy i biznesu

Studenci wybierający moduł pracy i biznesu przygotowują się do wykonywania zawodu psychologa w środowisku organizacyjnym, doradztwie zawodowym, poradnictwie, czy działach związanych z reklamą i wizerunkiem. Nabywają umiejętności zarządzania zasobami ludzkimi, diagnozy procesów zachodzących w organizacjach, optymalizacji komunikacji między pracownikami, a także wystąpień publicznych i prowadzenia warsztatów.

W trakcie studiów studenci uczęszczają na zajęcia z zakresu umiejętności trenerskich i warsztatowych, rozwoju kariery oraz psychologii pracy i organizacji. Nabywają umiejętności projektowania i ewaluacji warsztatów, prowadzenia coachingu czy mediacji. W ramach modułu prowadzone są przykładowo przedmioty:

    Projektowanie i ewaluacja szkoleń i warsztatów psychospołecznych

    Rekrutacja i selekcja

    Motywacja i satysfakcja z pracy

    Praktyczne metody diagnozy w pracy

    Badania rynku

    Współczesne wyzwania pracy: niepełnosprawność i praca online

Absolwenci specjalizujący się w psychologii pracy i biznesu posiadają wiedzę oraz umiejętności potrzebne do rozwiązywania konfliktów w miejscu pracy, diagnozie potencjału pracowników, prowadzeniu rekrutacji i optymalizacji funkcjonowania firmy. Znajdują zatrudnienie w działach rekrutacji, HR, public relations i wielu innych.

Moduł zdrowia i pomocy psychologicznej

Studenci wybierający moduł zdrowia i pomocy psychologicznej przygotowują się do pracy z pacjentami – dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. Zgłębiają wiedzę oraz umiejętności związane z profilaktyką, poradnictwem, diagnostyką i terapią zaburzeń psychicznych, a także psychologią zdrowia, społeczności i sportu.

W trakcie studiów studenci, którzy wybrali moduł zdrowia i pomocy psychologicznej uczestniczą w zajęciach dotyczących psychologii rodziny, problemów społecznych czy pomocy psychologicznej. Zdobywają wiedzę z zakresu psychologicznych aspektów zdrowia i choroby oraz uczą się prowadzenia wywiadu z pacjentem, i stosowania narzędzi klinicznych. Uczęszczają między innymi na następujące przedmioty:

    Psychopatologia z elementami neuropsychologii

    Psychologia sportu i aktywności fizycznej

    Diagnoza psychologiczna rodziny i opiniowanie w sprawach cywilnych i rodzinnych

    Uzależnienia – diagnoza i terapia

    Stereotypy i uprzedzenia

    Pomoc psychologiczna i interwencja kryzysowa

Absolwenci psychologii, specjalizujący się w psychologii zdrowia i pomocy psychologicznej mają podstawową wiedzę i umiejętności pozwalające na pracę z pacjentem. Posiadają też podstawy wiedzy na temat nurtów teoretycznych oraz metod terapii niezbędne do rozpoczęcia drogi do zawodu psychoterapeuty. Studenci, którzy wybrali tę ścieżkę po opuszczeniu murów uczelni mogą znaleźć pracę w placówkach ochrony zdrowia, poradniach, ośrodkach odwykowych, ośrodkach interwencji kryzysowej, klubach sportowych, czy fundacjach.

Moduł  nauczyciel psycholog

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela, Instytut Psychologii UO przygotował również moduł kształcenia pozwalający spełnić wszystkie wymagane kryteria, które zostały określone w powyższym rozporządzeniu. Dzięki realizacji tego modułu student uzyskuje uprawnienia do podjęcia pracy jako psycholog szkolny. Szczegółowym celem kształcenia studentów w ramach tego modułu jest przygotowanie do pracy w systemie oświaty, w szczególności zdobywanie doświadczenia związanego z pracą opiekuńczo-wychowawczą, diagnostyczną, edukacyjną i terapeutyczną z uczniami w różnych okresach rozwojowych oraz udzielaniem pomocy psychologicznej uczniom, rodzicom, opiekunom lub nauczycielom.

W ramach specjalizacji nauczycielskiej student odbywa zajęcia z zakresu pedagogiki, psychologii, a także metodyki nauczania. Uczy się dydaktyki, emisji głosu, dowiaduje się jak prowadzić zajęcia z dziećmi, ale przede wszystkim jak ich wspierać w trudnościach szkolnych.  Student uzupełnia kształcenie psychologiczne o między innymi takie przedmioty jak:

    Metodyka pracy nauczyciela psychologa w przedszkolach, szkołach i placówkach systemu oświaty

    Psychologia wychowawcza i edukacji

    Pedagogika dla psychologów

Nauczyciel psycholog, to osoba o wykształceniu psychologicznym i przygotowaniu pedagogicznym, zatem świetnie sprawdzi się w pracy w szkole podstawowej i średniej, przedszkolu, poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz innych placówkach o charakterze edukacyjnym. Psycholog nauczyciel może również otworzyć prywatną praktykę, gdzie obok typowej terapii prowadzi zajęcia, którymi wspiera edukację dzieci.

Co po studiach?

Wiedza i umiejętności zdobyte na studiach psychologicznych są wysoko cenione na rynku pracy. Absolwenci psychologii posiadają różnorodne możliwości podjęcia pracy oraz dalszego rozwoju zawodowego. Studia dają uprawnienia do pracy na stanowisku psychologa we wszystkich placówkach (instytucje, przedsiębiorstwa, organizacje biznesowe i społeczne, media, poradnie psychologiczne, gabinety prywatne, szpitale, szkoły, zakłady wychowawcze i opiekuńcze, uczelnie, policja, więziennictwo, wojsko, itd.), w których zatrudniani są psychologowie. Absolwenci są przygotowani do działań diagnostycznych, doradczych, interwencyjnych i szkoleniowych w środowisku edukacyjnym, organizacji, biznesie, firmie consultingowej i doradczej. Znajdują zatrudnienie w placówkach ochrony zdrowia (szpitale psychiatryczne, poradnie zdrowia psychicznego, ośrodki terapii nerwic, hospicja, domy opieki), w placówkach oświatowych (przedszkolach i szkołach, świetlicach socjoterapeutycznych, poradniach rodzinnych, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, ośrodkach opiekuńczych i wychowawczych), ośrodkach interwencji kryzysowej (przemoc, katastrofy, próby samobójcze) w ośrodkach zajmujących się profilaktyką i leczeniem różnych uzależnień (np. od narkotyków, alkoholu czy komputera), w placówkach świadczących pomoc psychologiczną ludziom bezrobotnym, niepełnosprawnym.

Absolwenci przygotowani są do pracy badawczej (sondaże, diagnoza organizacji, diagnoza systemu zarządzania) oraz rozwiązywania problemów życia społecznego. Znajdują pracę w firmach szkoleniowych, doradztwa personalnego, w mediach, agencjach reklamowych, w działach Human Resources lub marketingu różnych przedsiębiorstw, w firmach zajmujących się badaniami rynku i opinii, w administracji publicznej, samorządowej, instytucjach promujących zdrowie. Absolwenci psychologii są gotowi do podejmowania szkoleń specjalizacyjnych, studiów podyplomowych podnoszących kwalifikacje z zakresu psychologii oraz do podejmowania wyzwań badawczych i możliwości podjęcia studiów doktoranckich.

Kontakt

Instytut Psychologii Uniwersytetu Opolskiego

45-052 Opole, Plac Staszica 1

www.psychologia.uni.opole.pl

Szczegółowe informacje o studiach na kierunku Psychologia można uzyskać poprzez stronę www.rekrutacja.uni.opole.pl (preferowane)

Cudzoziemcy

Więcej informacji dla kandydatów zagranicznych na stronie hello.uni.opole.pl

Pytania odnośnie rekrutacji cudzoziemców: hello@uni.opole.pl

tel. +48 77 452 7496,      +48 77 452 7292

Kandydaci zagraniczni dokumenty składają w International Students Office (również przesłanych pocztą)

adres: ul. Grunwaldzka 31, pok. 1, 8,9  45-054 m. Opole 


Zasady kwalifikacji

 

Minimalna liczba punktów będąca podstawą do przyjęcia na studia stacjonarne pierwszego stopnia uzyskana przy zastosowaniu poniższej tabeli wynosi 60 punktów.

Wymagania rekrutacyjne: konkurs świadectw

 

LP.

Egzamin maturalny Waga
PRZEDMIOT CZĘŚĆ % PKT
1 język polski pisemna

poziom podstawowy 0,375
poziom rozszerzony 0,50
2 przedmiot do wyboru * pisemna

poziom podstawowy 0,375
poziom rozszerzony 0,50

Kandydat wybiera ocenę tylko z jednego poziomu.
* Dowolny przedmiot zdawany na maturze, za wyjątkiem j. polskiego.

 

KANDYDACI ZE "STARĄ MATURĄ"

LP. Przedmiot Ocena Waga
1 język polski część pisemna matury 0,50
2 przedmiot do wyboru ** część pisemna matury 0,50
ocena końcoworoczna * 0,20

* Ocena końcoworoczna przeliczana jest na punkty zgodnie z tabelą umieszczoną w załączniku 4 Uchwały Senatu i będzie uwzględniana tylko w sytuacji, kiedy kandydat nie zdawał pisemnego egzaminu maturalnego z tego przedmiotu.

** Dowolny przedmiot zdawany na maturze, za wyjątkiem j. polskiego.