• zaloguj się
  • utwórz konto
Rekrutacja 2022 - poznaj Uniwersytet Opolski

Rekrutacja na studia I stopnia, II stopnia i jednolite magisterskie

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Matematyka, I stopień, 3-letnie, stacjonarne

Szczegóły
Kod 3-KRK-M-D3
Jednostka organizacyjna Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
Kierunek studiów Matematyka
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia licencjackie
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 25
Czas trwania 3 lata
Adres komisji rekrutacyjnej ul. Oleska 48
45-052 Opole
pokój 215
tel. (77) 452 72 26 , (77) 452 72 15
rekrutacja.matematyka@uni.opole.pl
Cudzoziemcy:
45-054 Opole, ul. Grunwaldzka 31, pok. 1, 8, 9
Adres WWW http://uni.opole.pl
Wymagany dokument
  • świadectwo maturalne lub równoważne
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

(pokaż minione tury)

Matematyka na UO

Podstawą nauczania na kierunku Matematyka jest przyjazna i kameralna atmosfera, która wpływa na zacieśnianie stosunków z doświadczoną kadrą. Studenci mają możliwość poszerzania swojej wiedzy na zajęciach, jak i podczas konsultacji, a w przypadku zaistnienia takiej potrzeby pomoc uzyskać mogą również drogą elektroniczną.
W trakcie zajęć główny nacisk położony jest na zrozumienie oraz praktyczne zastosowanie omawianych zagadnień. Pokazywana jest głównie droga do rozwiązania zadania, a nie tylko sam wynik działań. Zawartość koszyka oferowanych przedmiotów i ich treści dopasowywane są na bieżąco do aktualnych i prognozowanych potrzeb rynku, dzięki stałej współpracy i wymianie doświadczeń z wiodącymi firmami makroregionu. W szczególności zajęcia mogą być prowadzone przez fachowców i ekspertów z poszczególnych branż rynkowych, wykorzystujących metody matematyczne; student ma możliwość wyboru przedmiotów zgodnych z profilem własnych zainteresowań.
Oferujemy dostęp do bogato wyposażonej biblioteki. W ramach studiów każdy student ma możliwość bezpłatnego korzystania z oprogramowania firmy Microsoft®, oraz innych producentów oprogramowania, zależnie od prowadzonych zajęć.

Nasze atuty to:
    nowatorskie, wspierane technikami informatycznymi podejście do nauczania,
    nowe atrakcyjne przedmioty odpowiadające potrzebom rynku pracy,
    nowoczesne zaplecze (przestronne sale konwersatoryjne, nowoczesne dostępne dla studentów pracownie komputerowe, multimedialne sale wykładowe, superszybkie łącze internetowe),
    przemyślane dopełnianie studiów poprzez seminaria, szkolenia, odczyty, spotkania z pracodawcami, obozy naukowe i rekreacyjne oraz wymiany studentów.

Czego uczy się na matematyce?

Są to studia matematyczne koncentrujące się na zagadnieniach, z jakimi matematyk spotka się w przyszłej pracy zawodowej. Dzięki temu studenci optymalnie wykorzystują okres nauki opanowując – w sposób starannie przygotowany i przemyślany – szeroki zakres wiedzy i umiejętności praktycznych. Maksymalnie wykorzystujemy nasze nowoczesne laboratoria, od pierwszego semestru wspomagając komputerowo znaczną część przedmiotów.

Najważniejsze przedmioty wykładane w toku studiów

Przedmioty podstawowe, m.in.:
    Wstęp do logiki i teorii mnogości,
    Algebra liniowa,
    Analiza matematyczna,
    Algebra,
    Geometria,
    Rachunek prawdopodobieństwa,
    Równania różniczkowe,
    Modelowanie matematyczne,
    Statystyka.

Przykładowe przedmioty do wyboru:
    Matematyka finansowa,
    Elementy mechaniki klasycznej,
    Teoria gier,
    Programowanie liniowe,
    Matematyka dyskretna,
    Zastosowania teorii liczb w kryptografii,
    Procesy stochastyczne,
    Metody probabilistyczne i eksperymenty,
    Teoria grafów.

Wspomaganie informatyczne matematyki:
    Techniki multimedialne,
    Zagadnienia składu tekstu matematycznego,
    Algorytmy,
    Programowanie,
    Pakiety matematyczne wiodących firm software’owych.

Działalność studencka

Nasi studenci mają możliwość rozwijania swoich zainteresowań działając w Naukowym Kole Matematyków. W ramach działalności koła uczestniczą w wykładach, warsztatach, konferencjach, konkursach. Organizują pokazy i warsztaty. Biorą udział w promocji i popularyzacji nauki.

Co można robić po tych studiach?

Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku matematyka otrzymuje tytuł zawodowy licencjata. Absolwenci posiadają podstawową wiedzę z zakresu matematyki i jej zastosowań.

Po ukończeniu studiów są dobrze przygotowani do:
    samodzielnego pogłębiania wiedzy matematycznej i umiejętności jej stosowania,
    wykorzystywania umiejętności abstrakcyjnego myślenia,
    podjęcia pracy zawodowej na stanowiskach wymagających znajomości matematyki i jej zastosowań.

Zgodnie z posiadaną wiedzą i umiejętnościami uzyskanymi podczas studiów absolwenci są przygotowani do podjęcia pracy w instytucjach wykorzystujących metody matematyczne (banki, firmy ubezpieczeniowe, firmy handlowe i przemysłowe, firmy consultingowe).

Kontynuowanie nauki na II stopniu studiów

Absolwent studiów I stopnia na kierunku Matematyka może kontynuować naukę na następujących kierunkach studiów II stopnia prowadzonych na Uniwersytecie Opolskim: Matematyka, Ekonomia.

Cudzoziemcy

Więcej informacji dla kandydatów zagranicznych na stronie hello.uni.opole.pl

Pytania odnośnie rekrutacji cudzoziemców: hello@uni.opole.pl

tel. +48 77 452 7496,      +48 77 452 7292

Kandydaci zagraniczni dokumenty składają w International Students Office (również przesłanych pocztą)

adres: ul. Grunwaldzka 31, pok. 1, 8,9  45-054 m. Opole 


Zasady kwalifikacji

 

Minimalna liczba punktów będąca podstawą do przyjęcia na studia stacjonarne pierwszego stopnia uzyskana przy zastosowaniu poniższej tabeli wynosi 30 punktów.

Wymagania rekrutacyjne: konkurs świadectw

 

LP.

Egzamin maturalny Waga
PRZEDMIOT CZĘŚĆ % PKT
1 informatyka lub matematyka, lub fizyka pisemna poziom podstawowy 0,75
poziom rozszerzony 1

Kandydat wybiera ocenę tylko z jednego poziomu.

 

KANDYDACI ZE "STARĄ MATURĄ"

LP. Przedmiot Ocena Waga
1 informatyka lub matematyka, lub fizyka część pisemna matury 1
ocena końcoworoczna * 0,50

*Ocena końcoworoczna przeliczana jest na punkty zgodnie z tabelą umieszczoną w załączniku 4 Uchwały Senatu i będzie uwzględniana tylko w sytuacji, kiedy kandydat nie zdawał pisemnego egzaminu maturalnego z tego przedmiotu.