• zaloguj się
  • utwórz konto
Rekrutacja 2022 - poznaj Uniwersytet Opolski

Rekrutacja na studia I stopnia, II stopnia i jednolite magisterskie

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Teologia kanoniczna, II stopień, 2-letnie, stacjonarne

Szczegóły
Kod 5-PRK-KAN-S.M.2
Jednostka organizacyjna Wydział Teologiczny
Kierunek studiów Teologia
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia II stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 15
Czas trwania 2 lata
Adres komisji rekrutacyjnej ul. Drzymały 1a
45-342 Opole
pok. 11
tel. (+48) 77 44 23 768
e-mail: jbochenek@uni.opole.pl
Adres WWW http://wt.uni.opole.pl/informacje-ogolne/
Wymagany dokument
  • Dokument uprawniający podjęcie kształcenia na kierunku Teologia kanoniczna, II stopień, 2-letnie, stacjonarne
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

(pokaż minione tury)

Teologia kanoniczna

Kierunek teologia prowadzony jest na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Opolskiego od chwili jego powstania w 1994 r. Stanowi on kontynuację długoletniej działalności Wyższego Seminarium Duchownego Śląska Opolskiego oraz Instytutu Teologiczno-Pastoralnego – filii Wydziału Teologicznego KUL w Opolu. Początkowo Wydział Teologiczny UO prowadził jeden magisterski kierunek studiów o nazwie teologia. W 1995 r. uzyskał uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk teologicznych, a w 2001 r. – uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego nauk teologicznych. Warto dodać, iż w 2011 r. Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej po dokonaniu oceny jakości kształcenia na kierunku teologia przyznało Wydziałowi Teologicznemu Uniwersytetu Opolskiego ocenę wyróżniającą. W ramach studiów z teologii Wydział Teologiczny UO prowadzi stacjonarne studia magisterskie oraz studia doktoranckie.

Teologia kanoniczna stanowi studium przeznaczone dla magistrów teologii, którzy chcieliby kontynuować swoją naukową drogę i rozpocząć etap studiów zmierzający do uzyskania stopnia tzw. „licencjatu rzymskiego”, który w przyszłości może stać się początkiem studiów doktoranckich. Kandydat na studia powinien wcześniej ukończyć jednolite studia magisterskie z teologii katolickiej albo wyższe seminarium duchowne (legitymuje się dyplomem lub zaświadczeniem ukończenia seminarium) oraz posiada przygotowanie pedagogiczne do nauczania religii.

Czego uczy się na teologii kanonicznej?

Efekty uczenia się przekazywane w ramach kierunku teologia kanoniczna nie pokrywają się z istniejącym kierunkiem teologia i umożliwiają pogłębienie dotychczas zdobytej wiedzy, umiejętności i kompetencji oraz ich aktualizację do zmieniających się uwarunkowań społeczno-religijnych. Studia te nie dają kwalifikacji do nauczania religii w szkole (nie obejmują przygotowania pedagogiczno-katechetycznego), natomiast z perspektywy kościelnej (co potwierdza dodatkowe uzyskanie stopnia tzw. „licencjatu rzymskiego”) dają możliwość prowadzenia zajęć dydaktycznych w instytucjach kościelnych. Przygotowanie metodyczno-dydaktyczne opiera się na uprawnieniach, które absolwent nabył wcześniej – w ramach 5- albo 6-letnich jednolitych studiów magisterskich z teologii (jeśli te studia przewidywały uzyskanie takich uprawnień). Plan studiów teologii kanonicznej można odnaleźć tutaj

Dlaczego warto studiować teologię kanoniczną?

Nasze atuty to:

  • dobrze przygotowana kadra naukowa po studiach zagranicznych, międzynarodowe kontakty z uniwersytetami w Rzymie, Monastyrze, Moguncji, Ratyzbonie, Leuven, Wiedniu, Bratysławie, Budapeszcie i Pradze;
  • możliwość międzynarodowej wymiany w ramach programu Erasmus+, CEEPUS, udziału w sympozjach, kongresach, w pracach kół naukowych studentów teologii;
  • nowoczesna biblioteka wydziałowa oraz duszpasterstwo akademickie „Resurrexit”, otwarte na wszystkich studiujących;
  • podczas studiów łączymy teorię z praktyką, nasi studenci odbywają praktyki w szkołach, poradniach rodzinnych, szpitalach, hospicjach, zakładach karnych, a także próbują swoich talentów dziennikarskich, prowadząc audycje o tematyce religijnej, społecznej i rodzinnej w Radiu Doxa Opole;
  • studia na Wydziale Teologicznym dają nie tylko możliwość zdobycia solidnej wiedzy, ale i pogłębienia wiary oraz integralnego rozwoju.

Działalność studencka

Studenci Wydziału Teologicznego działają w ramach samorządu studenckiego oraz koła naukowego teologii. Regularnie odbywają się spotkania dyskusyjne, konferencje, pokazy filmowe. Studenci mają możliwość skorzystania ze stypendiów socjalnych, naukowych oraz umożliwiających pobyty na zagranicznych uczelniach partnerskich w ramach programu Erasmus+ czy CEEPUS. Przy Wydziale Teologicznym działa też duszpasterstwo akademickie "Resurrexit".

Co można robić po tych studiach?

Studia z teologii kanonicznej dają możliwość prowadzenia zajęć dydaktycznych w instytucjach kościelnych, np. w seminariach duchownych (co potwierdza dodatkowe uzyskanie stopnia tzw. „licencjatu rzymskiego”), natomiast nie dają kwalifikacji do nauczania religii w szkole (nie obejmują przygotowania pedagogiczno-katechetycznego). Przygotowanie metodyczno-dydaktyczne opiera się na uprawnieniach, które absolwent nabył wcześniej – w ramach 5- albo 6-letnich jednolitych studiów magisterskich z teologii (jeśli te studia przewidywały uzyskanie takich uprawnień).

Szczegółowe informacje

Wydział Teologiczny UO
ul. Drzymały 1a
45-342 Opole
Sekretarz teologii kanonicznej: dr Jolanta Bochenek

Podczas procedury konkursowej, w oparciu o zdobyte punkty (oceny uzyskane na maturze zostają przeliczone zgodnie z poniżej podanymi wagami), tworzona jest lista rankingowa kandydatów na studentów. Ilość przyjętych na studia jest zgodna z limitami miejsc. W procesie rekrutacji tworzona jest lista kandydatów zakwalifikowanych na studia oraz lista kandydatów rezerwowych, którzy po złożeniu stosownej deklaracji są przyjmowani na miejsca, z których rezygnują kandydaci zakwalifikowani na studia.


Zasady kwalifikacji

Wymagania rekrutacyjne: konkurs dyplomów

 

Jednostka kwalifikacyjna Waga

Ocena z dyplomu Jednolitych Studiów Magisterskich z Teologii

1

O przyjęcia na te studia mogą ubiegać się absolwenci kierunku: Teologia (jednolite magisterskie).