• zaloguj się
 • utwórz konto
Rekrutacja 2022 - poznaj Uniwersytet Opolski

Rekrutacja na studia I stopnia, II stopnia i jednolite magisterskie

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Orientalistyka chrześcijańska, I stopień, 3-letnie, stacjonarne

Szczegóły
Kod 5-PRK-OCH-S.L.3
Jednostka organizacyjna Wydział Teologiczny
Kierunek studiów Orientalistyka chrześcijańska
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia licencjackie
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 25
Czas trwania 3 lata
Adres komisji rekrutacyjnej ul. Drzymały 1a
45-342 Opole
pok. 11
tel. (+48) 77 44 23 768
e-mail: andochman@uni.opole.pl
Adres WWW http://wt.uni.opole.pl/oc-informacje-ogolne/
Wymagany dokument
 • świadectwo maturalne lub równoważne
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

(pokaż minione tury)

Orientalistyka chrześcijańska

W ramach kształcenia na tym kierunku studenci zostaną zaznajomieni z bogatą problematyką chrześcijan Orientu (głównie Azji) i kontekstem ich życia oraz - jako absolwenci - staną się ekspertami zdolnymi angażować się zarówno w przedsięwzięcia pomocowe, jak również edukacyjne związane z problematyką chrześcijańskiego Wschodu. Studia, chociaż mają formę stacjonarnych studiów licencjackich (w przyszłości również magisterskich), będą w dużej mierze prowadzone online. Ponadto, aby ułatwić do nich dostęp ludziom pracującym, zajęcia będą odbywać się głównie popołudniami lub zostaną zblokowane w dwa dni wykładowe.

Utworzeniu studiów orientalistyki chrześcijańskiej przyświeca wiele przesłanek, spośród których warto wymienić:

 1. Wyzwania stające przed społeczeństwami Zachodu, związane z migracjami ludności, z handlem itp. wymagają przygotowania wyspecjalizowanej kadry profesjonalnych znawców kultury, religii i kontekstu ich życia. Aby skutecznie odpowiadać na związane z rzeczonymi wyzwaniami zadania, potrzeba przede wszystkim zaznajomienia się ze światem orientalnym.
 2. Obserwowane w dzisiejszym świecie coraz większe zainteresowanie Orientem wymaga wyjścia naprzeciw oczekiwaniom wielu ludzi chcących poznać wieloraki kontekst kultur i zawiłości świata Wschodu. Dotyczy to także jej chrześcijańskiego ujęcia.
 3. Chrześcijanie Orientu, chociaż w historii wykazali się niezwykle ważnym wkładem w całość dziedzictwa Kościoła, dziś stoją na skraju zapomnienia. Studia orientalistyki chrześcijańskiej mają być jednym z bastionów promocji wiedzy o chrześcijaństwie Orientu.

Czego uczy się na orientalistyce chrześcijańskiej?

Program studiów zawiera bogaty wachlarz przedmiotów z dziedziny nauk teologicznych, humanistycznych i społecznych, który umożliwia wykorzystanie wiedzy i umiejętności specjalistów poszczególnych dziedzin nie tylko z Wydziału Teologicznego, ale także z innych jednostek Uniwersytetu Opolskiego oraz z innych ośrodków w Polsce. Szczegółowy plan studiów można znaleźć tutaj

Dlaczego warto studiować ten kierunek?

Nasze atuty to:

 • dobrze przygotowana kadra naukowa po studiach zagranicznych;
 • część zajęć w ramach e-learningu;
 • współpraca międzynarodowa z uczelniami i ośrodkami studiów w Indiach, Libanie, Tajwanie, Tajlandii, Chinach, Armenii, Rosji i Rumunii;
 • możliwość międzynarodowej wymiany w ramach programów Erasmus+, CEEPUS, a także udziału w sympozjach, kongresach, w pracach kół naukowych studentów;
 • nowoczesna biblioteka wydziałowa oraz duszpasterstwo akademickie "Resurrexit", otwarte na wszystkich studiujących;
 • podczas studiów łączymy teorię z praktyką, nasi studenci odbywają praktyki w instytucjach pomocowych w kraju i za granicą; nabywają umiejętności zawodowych poprzez współpracę z mediami, organizacjami pomocowymi oraz agendami administracji publicznej.

Działalność studencka

Studenci Wydziału Teologicznego działają w ramach samorządu studenckiego oraz koła naukowego teologii. Regularnie odbywają się spotkania dyskusyjne, konferencje, pokazy filmowe. Studenci mają możliwość skorzystania ze stypendiów socjalnych, naukowych oraz umożliwiających pobyty na zagranicznych uczelniach partnerskich w ramach programu Erasmus+ czy CEEPUS. Przy Wydziale Teologicznym działa też duszpasterstwo akademickie "Resurrexit".

Co można robić po tych studiach?

Interdyscyplinarna wiedza z zakresu orientalistyki chrześcijańskiej daje solidne podstawy dla myślenia kosmopolitycznego i tolerancyjnego, a dzięki temu do podjęcia pracy w instytucjach różnego typu, jak np.:
 • w instytucjach szeroko rozumianej kultury, oświaty i administracji państwowej;
 • w organizacjach międzynarodowych i instytucjach międzynarodowych, także w agendach ONZ;
 • w chrześcijańskich stowarzyszeniach pomocowych i organizacjach pozarządowych (NGO) pracujących na rzecz chrześcijan Orientu;
 • w placówkach dyplomatycznych i misjach pokojowych;
 • w placówkach typu: muzea, galerie sztuki, domy kultury;
 • jako korespondent w mass-mediach (prasa, radio, telewizja);
 • w biurach handlowych i firmach współpracujących z krajami Azji;
 • w instytucjach sprawujących pieczę nad uchodźcami i migrantami ze Wschodu.

Szczegółowe informacje

Wydział Teologiczny UO
ul. Drzymały 1a
45-342 Opole
Sekretarz orientalistyki chrześcijańskiej: ks. dr Andrzej Ochman

Podczas procedury konkursowej, w oparciu o zdobyte punkty (oceny uzyskane na maturze zostają przeliczone zgodnie z poniżej podanymi wagami), tworzona jest lista rankingowa kandydatów na studentów. Ilość przyjętych na studia jest zgodna z limitami miejsc. W procesie rekrutacji tworzona jest lista kandydatów zakwalifikowanych na studia oraz lista kandydatów rezerwowych, którzy po złożeniu stosownej deklaracji są przyjmowani na miejsca, z których rezygnują kandydaci zakwalifikowani na studia.


Zasady kwalifikacji

Wymagania rekrutacyjne: konkurs świadectw

Minimalna liczba punktów będąca podstawą do przyjęcia na studia stacjonarne, uzyskana przy zastosowaniu poniższej tabeli wynosi 30 punktów.

 

 KANDYDACI Z "NOWĄ MATURĄ"

LP.

Egzamin maturalny Waga
PRZEDMIOT CZĘŚĆ % PKT
1 j. polski pisemna poziom podstawowy 0,375
poziom rozszerzony 0,50
2 Przedmiot do wyboru * pisemna

poziom podstawowy 0,375
poziom rozszerzony 0,50

 Kandydat wybiera ocenę tylko z jednego poziomu.

* Przedmiot do wyboru: dowolny przedmiot zdawany na maturze, za wyjątkiem j. polskiego.

 

  KANDYDACI ZE "STARĄ MATURĄ"

LP. Przedmiot Ocena Waga
1

j. polski

część pisemna matury 0,50
2 Przedmiot do wyboru ** część pisemna matury 0,50
ocena końcoworoczna * 0,20

* Ocena końcoworoczna przeliczana jest na punkty zgodnie z tabelą umieszczoną w załączniku 4 Uchwały Senatu i będzie uwzględniana tylko w sytuacji, kiedy kandydat nie zdawał pisemnego egzaminu maturalnego z tego przedmiotu.
** Przedmiot do wyboru: dowolny przedmiot zdawany na maturze, za wyjątkiem j. polskiego.