• zaloguj się
 • utwórz konto
Rekrutacja 2022 - poznaj Uniwersytet Opolski

Rekrutacja na studia I stopnia, II stopnia i jednolite magisterskie

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Teologia, jednolite magisterskie, 5-letnie, stacjonarne

Szczegóły
Kod 5-PRK-T-S.M.5
Jednostka organizacyjna Wydział Teologiczny
Kierunek studiów Teologia
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia jednolite magisterskie
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 25
Czas trwania 5 lat
Adres komisji rekrutacyjnej ul. Drzymały 1a
45-342 Opole
pok. 11
tel. (+48) 77 44 23 768
e-mail: rsadlak@uni.opole.pl
Adres WWW http://wt.uni.opole.pl/informacje-ogolne/
Wymagany dokument
 • świadectwo maturalne lub równoważne
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

(pokaż minione tury)

Teologia (moduł katechetyczny)

Kierunek teologia prowadzony jest na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Opolskiego od chwili jego powstania w 1994 r. Stanowi on kontynuację długoletniej działalności Wyższego Seminarium Duchownego Śląska Opolskiego oraz Instytutu Teologiczno-Pastoralnego – filii Wydziału Teologicznego KUL w Opolu. Początkowo Wydział Teologiczny UO prowadził jeden magisterski kierunek studiów o nazwie teologia. W 1995 r. uzyskał uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk teologicznych, a w 2001 r. – uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego nauk teologicznych. Warto dodać, iż w 2011 r. Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej po dokonaniu oceny jakości kształcenia na kierunku teologia przyznało Wydziałowi Teologicznemu Uniwersytetu Opolskiego ocenę wyróżniającą. W ramach studiów z teologii Wydział Teologiczny UO prowadzi stacjonarne studia magisterskie oraz studia doktoranckie.

Moduł katechetyczny teologii daje gruntowną wiedzę teologiczną opartą na wykształceniu filozoficznym i etycznym. Dzięki włączeniu w program kształcenia przedmiotów pedagogicznych i psychologicznych absolwenci nabywają kwalifikacji do wykonywania zawodu nauczyciela religii lub etyki w szkolnictwie podstawowym i ponadpodstawowym. Zdobyta wiedza umożliwia również pracę w redakcjach mediów katolickich, ośrodkach opiekuńczo-wychowawczych, poradnictwie rodzinnym oraz organach i placówkach samorządowych.

 

Czego uczy się na teologii?

Studia teologiczne kształcą absolwentów o szerokim humanistycznym sposobie myślenia. Wykłady z różnych przedmiotów filozoficznych, psychologicznych, pedagogicznych oraz historycznych, mające miejsce w pierwszym etapie studiów, dają solidną naukową podbudowę nie tylko dla lepszego rozumienia teologii, ale także uświadamiają bogactwo i zróżnicowanie ludzkiego myślenia o świecie oraz uczą twórczego włączenia się w ludzkie działania kulturotwórcze. Przedmioty teologiczne, stanowiące trzon programu studiów, proponują takie ujęcie doktryny i moralności chrześcijańskiej, by uczyć postaw otwartych na dialog z innymi wyznaniami i religiami. Obejmują one m.in. egzegezę ksiąg Starego i Nowego Testamentu, traktaty dogmatyczne (np. trynitologię, chrystologię, eklezjologię), zagadnienia z teologii moralnej ogólnej i szczegółowej (np. bioetykę, katolicką naukę społeczną), teologię pastoralną czy prawo kanoniczne.

Dlaczego warto studiować teologię?

Nasze atuty to:

 • dobrze przygotowana kadra naukowa po studiach zagranicznych, międzynarodowe kontakty z uniwersytetami w Rzymie, Monastyrze, Moguncji, Ratyzbonie, Leuven, Wiedniu, Bratysławie, Budapeszcie i Pradze;
 • możliwość międzynarodowej wymiany w ramach programu Erasmus+, CEEPUS, udziału w sympozjach, kongresach, w pracach kół naukowych studentów teologii;
 • nowoczesna biblioteka wydziałowa oraz duszpasterstwo akademickie „Resurrexit”, otwarte na wszystkich studiujących;
 • podczas studiów łączymy teorię z praktyką, nasi studenci odbywają praktyki w szkołach, poradniach rodzinnych, szpitalach, hospicjach, zakładach karnych, ośrodkach opiekuńczych, a także próbują swoich talentów dziennikarskich, prowadząc audycje o tematyce religijnej, społecznej i rodzinnej w Radiu Doxa Opole oraz Radiu Opole;
 • studia na Wydziale Teologicznym dają nie tylko możliwość zdobycia solidnej wiedzy, ale i pogłębienia wiary oraz integralnego rozwoju.

Działalność studencka

Studenci Wydziału Teologicznego działają w ramach samorządu studenckiego oraz koła naukowego teologii. Regularnie odbywają się spotkania dyskusyjne, konferencje, pokazy filmowe. Studenci mają możliwość skorzystania ze stypendiów socjalnych, naukowych oraz umożliwiających pobyty na zagranicznych uczelniach partnerskich w ramach programu Erasmus+ czy CEEPUS. Przy Wydziale Teologicznym działa też duszpasterstwo akademickie "Resurrexit".

Co można robić po tych studiach?

Interdyscyplinarność studiów z teologii sprawia, że ich absolwenci mogą pracować jako:

 • nauczyciele religii lub etyki w publicznym systemie oświaty;
 • pracownicy instytucji kościelnych oraz placówek społeczno-kulturalnych;
 • liderzy grup i ruchów religijnych;
 • katechiści i ewangelizatorzy;
 • kierownicy i terapeuci duchowi;
 • eksperci medialni i rzecznicy prasowi specjalizujący się w kwestiach duchowości i kultury chrześcijańskiej;
 • redaktorzy katolickich czasopism i stron internetowych;
 • eksperci i doradcy instytucji państwowych w zakresie współpracy Kościoła i państwa.

Szczegółowe informacje

Wydział Teologiczny UO
ul. Drzymały 1a
45-342 Opole
Sekretarz teologii: ks. dr Robert Sadlak

Podczas procedury konkursowej, w oparciu o zdobyte punkty (oceny uzyskane na maturze zostają przeliczone zgodnie z poniżej podanymi wagami), tworzona jest lista rankingowa kandydatów na studentów. Ilość przyjętych na studia jest zgodna z limitami miejsc. W procesie rekrutacji tworzona jest lista kandydatów zakwalifikowanych na studia oraz lista kandydatów rezerwowych, którzy po złożeniu stosownej deklaracji są przyjmowani na miejsca, z których rezygnują kandydaci zakwalifikowani na studia.

Kierunki pokrewne: teologia kapłańska, orientalistyka chrześcijańska, psychologia, praca socjalna, pedagogika


Zasady kwalifikacji

Wymagania rekrutacyjne: konkurs świadectw (rozmowa kwalifikacyjna na wniosek dziekana)

Minimalna liczba punktów będąca podstawą do przyjęcia na studia stacjonarne, uzyskana przy zastosowaniu poniższej tabeli wynosi 30 punktów.

 

 KANDYDACI Z "NOWĄ MATURĄ"

LP.

Egzamin maturalny Waga
PRZEDMIOT CZĘŚĆ % PKT
1 j. polski pisemna poziom podstawowy 0,375
poziom rozszerzony 0,50
2 Przedmiot do wyboru * pisemna

poziom podstawowy 0,375
poziom rozszerzony 0,50

 Kandydat wybiera ocenę tylko z jednego poziomu.

* Przedmiot do wyboru: dowolny przedmiot zdawany na maturze, za wyjątkiem j. polskiego.

 

  KANDYDACI ZE "STARĄ MATURĄ"

LP. Przedmiot Ocena Waga
1

j. polski

część pisemna matury 0,50
2 Przedmiot do wyboru ** część pisemna matury 0,50
ocena końcoworoczna * 0,20

* Ocena końcoworoczna przeliczana jest na punkty zgodnie z tabelą umieszczoną w załączniku 4 Uchwały Senatu i będzie uwzględniana tylko w sytuacji, kiedy kandydat nie zdawał pisemnego egzaminu maturalnego z tego przedmiotu.
** Przedmiot do wyboru: dowolny przedmiot zdawany na maturze, za wyjątkiem j. polskiego.