• zaloguj się
 • utwórz konto
Rekrutacja 2022 - poznaj Uniwersytet Opolski

Rekrutacja na studia I stopnia, II stopnia i jednolite magisterskie

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Turystyka i kultura śródziemnomorska, II stopień, 2-letnie, stacjonarne

Szczegóły
Kod 5-PRK-TKS-S.M.2
Jednostka organizacyjna Wydział Teologiczny
Kierunek studiów Turystyka i kultura śródziemnomorska
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia II stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 15
Czas trwania 2 lata
Adres komisji rekrutacyjnej ul. Drzymały 1a
45-342 Opole
pok. 11
tel. (+48) 77 44 23 768
e-mail: pgorecki@uni.opole.pl
Adres WWW http://wt.uni.opole.pl/informacje-ogolne-ks/
Wymagany dokument
 • dyplom ukończenia studiów wyższych lub równoważny
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

(pokaż minione tury)

Wydział Teologiczny

Funkcjonuje on od chwili powstania Uniwersytetu Opolskiego (1994 r.), będąc kontynuatorem długoletniej działalności Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Opolskiej oraz Instytutu Teologiczno-Pastoralnego – filii Wydziału Teologicznego KUL w Opolu. Początkowo wydział prowadził jeden magisterski kierunek studiów: teologia. W 1995 r. wydział uzyskał uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk teologicznych, a w 2001 r. – uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego nauk teologicznych. W ramach studiów teologii Wydział Teologiczny UO prowadzi stacjonarne studia magisterskie oraz dzienne studia doktoranckie. W 2002 r. otwarty został na Wydziale Teologicznym UO drugi kierunek studiów: nauki o rodzinie (studia licencjackie, magisterskie oraz doktoranckie). W 2010 r. Wydział Teologiczny UO wprowadził studia na kolejnym kierunku: muzykologia. Natomiast od 2012 r. został na Wydziale Teologicznym UO zainicjowany nowy kierunek studiów: kultura śródziemnomorska, który od 2017 r. przyjął zmodyfikowaną i do dziś obowiązującą nazwę: turystyka i kultura śródziemnomorska. Kierunek ten jest obecnie proponowany kandydatom w systemie stacjonarnym na poziomie drugiego stopnia (studia magisterskie) w ramach modułu: turystyka kulturowa w krajach postbizantyńskich.

Czego uczy się na Turystyce i kulturze śródziemnomorskiej?

Kierunek turystyka i kultura śródziemnomorska przygotowuje przyszłych absolwentów do pracy w szeroko pojętej kulturze, zwłaszcza w instytucjach kulturalnych, oferując wiedzę o szerokim wachlarzu humanistycznym odnoszącym się do krajów leżących w basenie Morza Śródziemnego. Poznanie kultury śródziemnomorskiej na przestrzeni 2500 lat uświadamia bogactwo i zróżnicowanie ludzkiego myślenia i daje podstawy pod współczesne myślenie o Europie, zwłaszcza w kontekście jej jednoczenia się w ramach Unii Europejskiej. Studia te są zatem kierowane do osób o szerokiej otwartości umysłowej na wszelkie wytwory ludzkiej aktywności w czasach bardzo odległych i bliższych współczesności w krajach śródziemnomorskich. W oparciu o poznaną wiedzę uczą twórczego włączenia się w ludzkie działania kulturotwórcze zarówno w odniesieniu do kultury krajów Śródziemnomorza, jak i rodzimej przestrzeni. Szerokie poznanie kultury śródziemnomorskiej jest możliwe poprzez studiowanie takiej problematyki, jak: historia krajów Śródziemnomorza, filozofia (grecka, rzymska, żydowska i arabska), historia sztuki, literatura (antyczna, patrystyczna, romańska i krajów Bliskiego Wschodu), historia kultury krajów śródziemnomorskich, geografia, językoznawstwo (j. łaciński, j. grecki, j. hebrajski i j. romański), systemy prawne oraz religie monoteistyczne (chrześcijaństwo, judaizm i islam) i ich wzajemne powiązania. Natomiast do działalności kulturotwórczej przygotowują przedmioty o charakterze praktycznym, którymi są: organizacja i animacja kultury, diagnostyka potrzeb kulturalnych, prawne aspekty zarządzania kulturą, public relations, dyplomacja w służbie kultury, komunikacja międzykulturowa i kultura żywego słowa.

Kierunek turystyka i kultura śródziemnomorska przygotowuje również przyszłych absolwentów do pracy w ogólnie rozumianej turystyce, zwłaszcza tego jej działu, który nastawiony jest na kontakty krajoznawcze państw basenu Morza Śródziemnego. Szeroka wiedza humanistyczna, obejmująca dziedziny poznawcze na przestrzeni 2500 lat, buduje solidne podstawy dla myślenia kosmopolitycznego i odnoszenia obecnego etapu rozwoju Europy do jej źródeł śródziemnomorskich. Studia z tej specjalności są więc adresowane do osób otwartych na wielobarwność kulturową krajów śródziemnomorskich, osób tolerancyjnych i zafascynowanych wartościami kulturowymi tych krajów. Dzięki poznanej wiedzy studia te umożliwiają dokonanie swoistego „wejścia” w świat do tej pory mało znany i nawiązania z nim kontaktów na polu aktywności turystycznej indywidualnej lub zbiorowej. Natomiast do działalności ściśle turystycznej przygotowują przedmioty o charakterze praktycznym, którymi są: podstawy turystyki, obsługa ruchu turystycznego, organizacja turystyki religijnej, prawne i ekonomiczne aspekty w turystyce, dyplomacja w służbie kultury, komunikacja międzykulturowa i kultura żywego słowa. Niektóre aspekty tego praktycznego przygotowania mogą być także przydatne w turystyce hotelarskiej czy agroturystycznej.

Dlaczego warto studiować ten kierunek?

Nasze atuty to:

 • dobrze przygotowana kadra naukowa: wielu wykładowców jest po studiach zagranicznych, niektórzy w krajach śródziemnomorskich (Rzym, Paryż). Kierunek, mający charakter międzywydziałowy, angażuje także wielu pracowników z innych jednostek Uniwersytetu Opolskiego (Wydział Filologiczny, Wydział Przyrodniczo-Techniczny, Wydział Prawa i Administracji, Wydział Historyczno-Pedagogiczny i Wydział Ekonomiczny);
 • międzynarodowe kontakty z uniwersytetami w Ratyzbonie, Monastyrze, Moguncji, Leuven, Bratysławie, Budapeszcie, Pradze i Aradzie;
 • możliwość międzynarodowej wymiany w ramach programu Erasmus+, a także udziału w sympozjach i kongresach;
 • nowoczesna biblioteka wydziałowa zaopatrzona w zbiory wszystkich dziedzin humanistycznych, będących podstawą dla studiów na tym kierunku;
 • duszpasterstwo akademickie "Resurrexit", otwarte na wszystkich studiujących na uczelniach w Opolu;
 • możliwość odbywania praktyk w instytucjach kulturalnych i turystycznych, a także przygotowywania audycji w lokalnych rozgłośniach na tematy związane z kulturą krajów śródziemnomorskich;
 • studia na Wydziale Teologicznym UO, obok zdobycia solidnej wiedzy, dają także możliwość integralnego rozwoju i pogłębienia wiary.

Działalność studencka

Studenci Wydziału Teologicznego UO działają w ramach samorządu studenckiego oraz koła naukowego teologii. Obok tej działalności odbywają się spotkania dyskusyjne, pokazy filmowe itp. Studenci mają możliwość skorzystania ze stypendiów socjalnych, naukowych oraz umożliwiających pobyty w zagranicznych uczelniach partnerskich w ramach programu Erasmus+. Co roku planowany jest także wyjazd studyjny do krajów śródziemnomorskich, który ma być istotnym elementem poznania kultury tych krajów.

Co można robić po tych studiach?

Absolwenci kierunku turystyka i kultura śródziemnomorska, wyposażeni w szeroką wiedzą humanistyczną obejmującą kraje basenu Morza Śródziemnego, wraz z nabytymi umiejętnościami praktycznymi, mogą podjąć pracę w wielu sektorach życia społecznego:

 • w instytucjach szeroko rozumianej kultury, oświaty i administracji państwowej;
 • w organizacjach międzynarodowych i instytucjach międzynarodowych, nawet w sektorach kulturowo-gospodarczych Unii Europejskiej;
 • w szkolnictwie jako nauczyciel w zakresie kultury śródziemnomorskiej i europeistyki (po uzyskaniu uprawnień pedagogicznych);
 • w placówkach typu: muzea, galerie sztuki, domy kultury;
 • jako dziennikarz w mass-mediach (prasa, radio, telewizja) w dziale „kultura”;
 • w biurach podróży i biurach pielgrzymkowych;
 • w biurach handlowych i firmach współpracujących z krajami śródziemnomorskimi;
 • w polskich placówkach dyplomatycznych i misjach pokojowych;
 • w instytucjach opieki społecznej dla imigrantów w Polsce;
 • jako korespondent i ekspert w sprawach związanych z problematyką krajów śródziemnomorskich;
 • jako tłumacz w kontaktach międzypaństwowych.

Studiowanie na II stopniu

Aby kontynuować naukę na II stopniu studiów na kierunku turystyka i kultura śródziemnomorska, wystarczy być absolwentem I stopnia tych studiów. Można też być absolwentem studiów pokrewnych (takich jak np. teologia, pedagogika, socjologia, filozofia, politologia, kulturoznawstwo).

Szczegółowe informacje

Wydział Teologiczny UO
ul. Drzymały 1a
45-342 Opole

Sekretarz turystyki i kultury śródziemnomorskiej - ks. dr hab. Piotr Górecki, prof. UO

Podczas procedury konkursowej, w oparciu o świadectwo ukończenia I stopnia studiów lub też inny dokument potwierdzający ukończenie studiów pokrewnych (licencjackich lub magisterskich) tworzona jest lista rankingowa kandydatów na studentów. Liczba osób przyjętych na studia jest zgodna z limitami miejsc. W procesie rekrutacji tworzona jest lista kandydatów zakwalifikowanych na studia oraz lista kandydatów rezerwowych, którzy po złożeniu stosownej deklaracji są przyjmowani na miejsca, z których rezygnują kandydaci zakwalifikowani na studia.

Kierunki pokrewne: Kulturoznawstwo, Politologia, Teologia, Filozofia, Historia, Stosunki międzynarodowe.


Zasady kwalifikacji

Wymagania rekrutacyjne: konkurs dyplomów

 

Jednostka kwalifikacyjna Waga
Ocena z dyplomu studiów pierwszego stopnia 1

O przyjęcia na te studia mogą ubiegać się absolwenci studiów pierwszego stopnia kierunków: pedagogika, socjologia, filozofia, politologia, kulturoznawstwo.