• zaloguj się
  • utwórz konto
Rekrutacja 2022 - poznaj Uniwersytet Opolski

Rekrutacja na studia I stopnia, II stopnia i jednolite magisterskie

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Biologia, I stopień, 3-letnie, stacjonarne

Szczegóły
Kod 6-KRK-B-D3
Jednostka organizacyjna Wydział Przyrodniczo-Techniczny
Kierunek studiów Biologia
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia licencjackie
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 25
Czas trwania 3 lata
Adres komisji rekrutacyjnej ul. Oleska 22
45 - 052 Opole
tel. (77) 401 60 10
biologia@uni.opole.pl.
Godziny otwarcia sekretariatu 8.00-15.00
Adres WWW http://biologia.wpt.uni.opole.pl/
Wymagany dokument
  • świadectwo maturalne lub równoważne
  Zadaj pytanie
Tura 1 (19.04.2022 08:00 – 11.07.2022 23:59)

Informacje ogólne


Kochasz przyrodę, lubisz aktywnie spędzać czas – studiuj Biologię.

Biologia na Uniwersytecie Opolskim powstała w roku 1997. Od tego czasu kierunek intensywnie się rozwija dając ogromne możliwości studentom w poszerzaniu ich przyrodniczych zainteresowań. Na studiach biologicznych student może uzyskań stopień od licencjata po doktora nauk biologicznych. Największym atutem jest kadra. Młoda i pełna pasji (nawet wśród profesorów), do tego z wieloma sukcesami na arenie międzynarodowej. Student ma dużą swobodę w rozwijaniu swoich zainteresowań, od ekologii, przez paleontologię po zoologię i botanikę. Jesteśmy biologią bardziej nastawioną na biologię podstawową niż komercyjną. Najwięcej specjalistów i największe sukcesy mamy w zakresie ochrony przyrody, systematyki i taksonomii oraz ekologii. Posiadamy uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk biologicznych. Studenci biorą udział w pracach wykopaliskowych w Krasiejowie, gdzie znajduje się jedno z najcenniejszych stanowisk paleontologicznych na świecie. Wciąż się rozwijamy, jesteśmy otwarci na zainteresowania studenta i dokładamy wszelkich starań aby umożliwić mu taką ścieżkę dydaktyczną, w ramach której będzie realizować praktyki i prowadzić własne pomysły badawcze.
Projekty badawcze, prace licencjackie i praktyki to w zdecydowanej większości praca w terenie, a dopiero potem w laboratorium. Student ma możliwość wyboru tematyki pracy dyplomowej z pełnego zakresu nauk biologicznych.
  Wspieramy młodych naukowców specjalnymi programami badawczymi. Wielu naszych pracowników to także nasi absolwenci. Dla chętnych stypendia naukowe i indywidualny tok studiów oraz możliwość międzynarodowej wymiany w ramach programu Erasmus i wielu innych inicjatyw. Prowadzimy współpracę z wieloma ośrodkami naukowymi, a studenci są zaangażowani w badania pracowników i zaprzyjaźnionych z nami jednostek naukowych

Czego uczy się na biologii?

 Program studiów został ukształtowany w sposób, zapewniający zdobycie wiedzy ogólnej i specjalistycznej, niezbędnej absolwentowi biologii podejmującemu pracę w ośrodkach badawczych, laboratoriach, szkołach czy administracji publicznej w zakresie ochrony przyrody. W programie studiów uwzględniono bloki przedmiotowe z zakresu nauk biologicznych (np. botanika, zoologia, ekologia, mikrobiologia, anatomia człowieka, genetyka, fizjologia roślin i zwierząt, ewolucjonizm, biologia komórki), nauk chemicznych (np. chemia, biochemia), nauk związanych z ochrona środowiska, nauk matematyczno-fizycznych (np. matematyka, statystyka i modelowanie zjawisk przyrodniczych, fizyka). Oprócz przedmiotów obowiązkowych studenci wybierają liczne przedmioty zgodne z ich zainteresowaniami. W ofercie znajdują się kursy z zakresu szczegółowych nauk przyrodniczych (entomologia, metody ochrony roślin i zwierząt, biologia konserwatorska); paleontologicznych (historia naturalna Ziemi, paleontologia praktyczna). Studiowanie Biologii to także liczne zajęcia terenowe i wyjazdy. W programie studiów przewidziano ponad 200 godzin zajęć realizowanych poza terenem uczelni, na obszarze parków krajobrazowych i narodowych

Działalność studencka

Nasi studenci działają w kołach naukowych: biologów, paleontologów dzięki czemu rozwijają swoje pasje badawcze. Koło Naukowe Biologów organizuje wiele atrakcyjnych wyjazdów naukowo-badawczych na terenie całej Polski.
Od roku 2016 na UO działa tez Europejskie Centrum Paleontologiczne, które prowadzi działalność naukową, popularyzacyjną i dydaktyczną we współpracy z licznymi instytucjami zagranicznymi. Studenci mają możliwość praktyk i zbioru materiału badawczego nie tylko w Polsce, ale również na świecie. Natomiast dużym atutem Uniwersytetu Opolskiego jest możliwość poszukiwania materiałów bezpośrednio na terenach Opolszczyzny. Głównym i szeroko znanym paleontologicznym odkryciem jest stanowisko dokumentacyjne „Trias” w Krasiejowie. Prowadzimy szkoły terenowe dla naszych partnerów z Belgii, Holandii, Wielkiej Brytanii, Niemiec itd. Studenci mają wielkie możliwości nawiązania kontaktów z kolegami poza granicami Polski.

Co można robić po tych studiach?

Absolwent kierunku Biologia uzyskuje tytuł licencjata, który umożliwia mu dalszą kontynuację nauki na studiach II stopnia. Posiada on gruntowną wiedzę dotyczącą podstawowych zagadnień z dziedziny biologii i ochrony środowiska. Jest w stanie prowadzić prace i badania terenowe w zakresie wybranej specjalności, co pozwala mu na podjęcie pracy laboratoryjnej oraz badawczej. Ukończenie biologii pozwala na praktyczne stosowanie podstawowych technik i metod badawczych rozpowszechnionych współcześnie w naukach biologicznych. Absolwent powinien znać język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umieć posługiwać się słownictwem specjalistycznym z zakresu biologii. Absolwent jest przygotowany do pracy laboratoryjnej i samodzielnej pracy naukowo - badawczej.
Może on podjąć pracę w:
- laboratoriach badawczych, kontrolnych i diagnostycznych w zakresie wykonywania podstawowej analityki oraz prowadzenia podstawowych prac badawczych wykorzystujących materiał biologiczny,
- przemyśle,
- administracji państwowej,
- placówkach ochrony środowiska i ochrony przyrody,
- rolnictwie i gospodarce komunalnej,
- zakładach przetwórstwa rolno-spożywczego,
- jednostkach Lasów Państwowych,
- parkach narodowych i  krajobrazowych

Kontynuowanie nauki na II stopniu studiów

Absolwent studiów I stopnia na kierunku Biologia może kontynuować naukę na następujących kierunkach studiów II stopnia prowadzonych na Uniwersytecie Opolskim: Biologia, Ochrona środowiska, Architektura Krajobrazu, Biotechnologia.

Szczegółowe informacje

Szczegółowe informacje o studiach na kierunku Biologia można uzyskać w sekretariacie Instytutu Biologii:
ul. Oleska 22, 45-052 Opole
tel. 77 401 60 10
e-mail: biologia@uni.opole.pl
 

 

 

 


Zasady kwalifikacji

Wymagania rekrutacyjne: konkurs świadectw

Minimalna liczba punktów będąca podstawą do przyjęcia na studia stacjonarne, uzyskana przy zastosowaniu poniższej tabeli wynosi 30 punktów.

 

 KANDYDACI Z "NOWĄ MATURĄ"

LP.

Egzamin maturalny Waga
PRZEDMIOT CZĘŚĆ % PKT
1 Przedmiot do wyboru * pisemna

poziom podstawowy 0,45
poziom rozszerzony 0,60
2 Przedmiot do wyboru ** pisemna

poziom podstawowy 0,30
poziom rozszerzony 0,40

 Kandydat wybiera ocenę tylko z jednego poziomu.

* Przedmiot do wyboru: biologia, chemia, geografia lub fizyka. Uwzględniany jest jeden z przedmiotów, który daje największą liczbę punktów.
** Przedmiot do wyboru: biologia, j. obcy, matematyka, geografia, informatyka, chemia lub fizyka. Uwzględniany jest jeden z przedmiotów, który daje największą liczbę punktów i który nie został wskazany powyżej.

 

  KANDYDACI ZE "STARĄ MATURĄ"

LP. Przedmiot Ocena Waga
1 Przedmiot do wyboru * część pisemna matury 0,60
ocena końcoworoczna *** 0,50
2 Przedmiot do wyboru ** część pisemna matury 0,40
ocena końcoworoczna *** 0,30

* Przedmiot do wyboru: biologia, geografia, chemia lub fizyka. Uwzględniany jest jeden z przedmiotów, który daje największą liczbę punktów.
** Przedmiot do wyboru: biologia, j. obcy, matematyka, geografia, informatyka, chemia lub fizyka. Uwzględniany jest jeden z przedmiotów, który daje największą liczbę punktów i który nie został wskazany powyżej.
***Ocena końcoworoczna przeliczana jest na punkty zgodnie z tabelą umieszczoną w załączniku 4 Uchwały Senatu i będzie uwzględniana tylko w sytuacji, kiedy kandydat nie zdawał pisemnego egzaminu maturalnego z tego przedmiotu.