• zaloguj się
  • utwórz konto
Rekrutacja 2022 - poznaj Uniwersytet Opolski

Rekrutacja na studia I stopnia, II stopnia i jednolite magisterskie

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Biologia, II stopień, 2-letnie, stacjonarne

Szczegóły
Kod 6-PRK-B-S.M.2
Jednostka organizacyjna Wydział Przyrodniczo-Techniczny
Kierunek studiów Biologia
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia II stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Limit miejsc 15
Czas trwania 2 lata
Adres komisji rekrutacyjnej ul. Oleska 22
45 - 052 Opole
tel. (77) 401 60 10
biologia@uni.opole.pl.
Godziny otwarcia sekretariatu 8.00-15.00
Adres WWW http://biologia.wpt.uni.opole.pl/
Wymagany dokument
  • dyplom ukończenia studiów wyższych lub równoważny
  Zadaj pytanie
Tura 1 (19.04.2022 08:00 – 15.07.2022 23:59)

Informacje ogólne

Studia magisterskie na kierunku Biologia są realizowane od ponad 20 lat. Dostosowując się do rynku pracy dla absolwentów tego kierunku urozmaiciliśmy siatkę przedmiotów umożliwiając każdemu studentowi realizację pracy magisterskiej zgodnie ze swoimi zainteresowaniami.
Wybierając odpowiednią ścieżkę bloku magisterskiego może on realizować swoje zainteresowania w kierunku biologii medycznej, biologii nauczycielskiej z blokiem przedmiotów pedagogicznych czy gospodarki środowiskiem przyrodniczy. Dodatkowo dla osób zainteresowanych na kierunku Biologia oferujemy ścieżkę kształcenia wyłącznie w języku angielskim z realizacją zajęć z zakresu paleobiologii.
 Największym atutem jest kadra. Młoda i pełna pasji (nawet wśród profesorów), do tego z wieloma sukcesami na arenie międzynarodowej. Studenci biorą udział w pracach wykopaliskowych w Krasiejowie, gdzie znajduje się jedno z najcenniejszych stanowisk paleontologicznych na świecie.
  Wspieramy młodych naukowców specjalnymi programami badawczymi. Wielu naszych pracowników to także nasi absolwenci. Dla chętnych stypendia naukowe i indywidualny tok studiów oraz możliwość międzynarodowej wymiany w ramach programu Erasmus i wielu innych inicjatyw. Prowadzimy współpracę z wieloma ośrodkami naukowymi, a studenci są zaangażowani w badania pracowników i zaprzyjaźnionych z nami jednostek naukowych

Czego uczy się na biologii?


Biologia została przygotowana z naciskiem na przedmioty mające umożliwić osiągnięcie odpowiednich efektów uczenia się dotyczących planowania i analizy eksperymentów biologicznych oraz przedmioty dotyczące praktycznego wykorzystania wiedzy przyrodniczej.
Przedmioty na studiach magisterskich pozwalają studentowi zdobyć wiedzę zakresu: bioinformatyki i biologii sądowej oraz zagrożeń parazytologicznych; zajęć pedagogicznych jednocześnie odbywając praktykę w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych, co pozwoli im na zdobycie wiedzy umożliwiającej nauczanie biologii w placówka oświatowych; wiedzy o kształtowaniu i zarządzaniu zasobami środowiska przyrodniczego, procedur podejmowania decyzji i metod ochrony środowiska przyrodniczego, w tym obszarów Natura 2000, co pozwoli im na zdobycie doświadczenia koniecznego do wykonywania waloryzacji przyrodniczych, monitoringu przyrodniczego, przygotowywania raportów oddziaływania na środowisko oraz planowania i zarządzania przestrzenią; paleobiologii, geologii z praktyką terenową  – program studiów w języku angielskim, co pozwoli na zdobycie wiedzy dziedzin geologicznych takich jak Geologia, Paleohistologia, Geobiologia, Paleontologia, Mikropaleontologia.

Działalność studencka

Nasi studenci działają w kołach naukowych: biologów, paleontologów dzięki czemu rozwijają swoje pasje badawcze. Koło Naukowe Biologów organizuje wiele atrakcyjnych wyjazdów naukowo-badawczych na terenie całej Polski.
Od roku 2016 na UO działa tez Europejskie Centrum Paleontologiczne, które prowadzi działalność naukową, popularyzacyjną i dydaktyczną we współpracy z licznymi instytucjami zagranicznymi. Studenci mają możliwość praktyk i zbioru materiału badawczego nie tylko w Polsce, ale również na świecie. Natomiast dużym atutem Uniwersytetu Opolskiego jest możliwość poszukiwania materiałów bezpośrednio na terenach Opolszczyzny. Głównym i szeroko znanym paleontologicznym odkryciem jest stanowisko dokumentacyjne „Trias” w Krasiejowie. Prowadzimy szkoły terenowe dla naszych partnerów z Belgii, Holandii, Wielkiej Brytanii, Niemiec itd. Studenci mają wielkie możliwości nawiązania kontaktów z kolegami poza granicami Polski.

Co można robić po tych studiach?

Absolwent kierunku Biologia, dzięki uzyskanym kompetencjom merytorycznym będzie przygotowany do podjęcia pracy zawodowej w szkołach, muzeach, uniwersytetach, laboratoriach badawczych, agencjach turystycznych, a także w jednostkach zajmujących się ochroną przyrody, w tym przyrody nieożywionej, czyli geoparkach czy innych parkach przyrodniczych. Ponadto to może podjąć prace w: służbach ochrony środowiska (Regionalne Dyrekcje Ochrony Środowiska, Wojewódzkie Inspektoraty Ochrony Środowiska, itp.);  jednostkach administracji rządowej i samorządowej zajmujących się ochroną środowiska; parkach narodowych i krajobrazowych;  firmach zajmujących się wykonywaniem ocen oddziaływania na środowisko inwestycji różnego typu; firmach wykonujących ekspertyzy związane z opracowywaniem planów ochrony obiektów i obszarów objętych ochroną prawną; firmach wykonujących ekspertyzy związane z przygotowywaniem programów rolno-środowiskowych; pozarządowych organizacjach ekologicznych.

Kontynuowanie nauki na III stopniu studiów


Absolwent kierunku Biologia i może kontynuować studia III stopnia w naszym Uniwersytecie.

Szczegółowe informacje

Szczegółowe informacje o studiach na kierunku Biologia można uzyskać w sekretariacie Instytucie Biologii:
ul. Oleska 22, 45-052 Opole
tel. 77 401 60 10
e-mail: biologia@uni.opole.pl;


Zasady kwalifikacji

Wymagania rekrutacyjne: konkurs dyplomów

 

Jednostka kwalifikacyjna Waga
Ocena z dyplomu studiów pierwszego stopnia 1

 

O przyjęcia na te studia mogą ubiegać się absolwenci studiów pierwszego stopnia kierunków: Biologia, Biotechnologia, Ochrona Środowiska, Architektura Krajobrazu, Rolnictwo, Gospodarka Leśna, Geologia, Leśnictwo.Jeśli kandydat nie ukończył wyżej wymienionych kierunków studiów Komisja Rekrutacyjna przeprowadza rozmowę kwalifikacyjną z zakresu nauk biologicznych (dotyczy to szczególnie kandydatów z zagranicy, którzy mogli ukończyć inne kierunki studiów).