• zaloguj się
  • utwórz konto

Rekrutacja na studia I stopnia, II stopnia i jednolite magisterskie

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Logopedia z językiem polskim jako obcym, I stopień, 3-letnie, stacjonarne

Szczegóły
Kod 1-PRK-LPO-S.L.3
Jednostka organizacyjna Wydział Filologiczny
Kierunek studiów Logopedia z językiem polskim jako obcym
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia licencjackie
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 25
Czas trwania 3 lata
Adres komisji rekrutacyjnej Pl. Kopernika 11, pok. 201, 203; 2.piętro
45-040 Opole,
tel. 77 54 16 005, 77 54 16 003
Cudzoziemcy:
45-054 Opole, ul. Grunwaldzka 31, pok. 1, 8, 9
Godziny otwarcia sekretariatu 08:00 - 15:00
Adres WWW http://ljpo.wfil.uni.opole.pl/
Wymagany dokument
  • świadectwo maturalne lub równoważne
  Zadaj pytanie
Tura 2 (27.07.2023 00:00 – 27.09.2023 23:59)

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (20.04.2023 08:00 – 11.07.2023 23:59)

Czego uczy się na kierunku Logopedia z językiem polskim jako obcym?

Studia są kierowane do osób chcących pracować w zawodzie logopedy i lektora języka polskiego jako obcego. Studentka/student otrzymuje podstawowe wykształcenie ogólnohumanistyczne oraz wykształcenie kierunkowe obejmujące podstawową, szczegółową wiedzę z zakresu językoznawstwa i literaturoznawstwa, logopedii. Zapozna się z lingwistycznymi podstawami logopedii oraz z niezbędną do wykonywania zawodu logopedy i lektora wiedzą interdyscyplinarną z obszaru nauk medycznych oraz glottodydaktyki polonistycznej. Zdobędzie umiejętność oceny zjawisk logopedycznych, rozpoznawania nieprawidłowości w rozwoju mowy oraz klasyfikowania różnych postaci zaburzeń mowy. Pozna procedury postępowania diagnostyczno-terapeutycznego wybranych zaburzeń rozwoju mowy i języka oraz zaburzeń mowy.

Absolwentka/absolwenci tego kierunku posiadają liczne umiejętności praktyczne, dysponują kompetencją umożliwiającą im nauczanie języka polskiego obcokrajowców, dzieci dwujęzyczne oraz samodzielne przeprowadzanie postępowania diagnostycznego, planowanie i prowadzenie terapii logopedycznej wybranych zaburzeń mowy.

Działalność studencka

Studentki i studenci mają możliwość wyjazdu na stypendia do innych ośrodków naukowych (także uczelni zagranicznych) w ramach programu Erasmus oraz MOST. Najaktywniejsi naukowo otrzymują stypendia naukowe, mogą też wybrać indywidualny plan studiów (IPS) bądź indywidualną organizację studiów (IOS), w ramach których mają możliwość pracowania pod bezpośrednią opieką pracownika naukowego.

Możliwość udziału w prężnie działających kołach naukowych oraz ruchu studenckim, a także praktyki w rozmaitych placówkach zapewniają doświadczenie potrzebne w przyszłej pracy zawodowej.

Co można robić po tych studiach?

Po ukończeniu tego kierunku absolwentka/absolwent będzie mógł uzupełnić wykształcenie logopedyczne, tj. kontynuować studia logopedyczne na II stopniu (logopeda musi mieć tytuł magistra!). Studentka/student nabędzie też kompetencje glottodydaktyczne przygotowujące do nauczania języka polskiego obcokrajowców, dzieci dwujęzyczne i będzie mógł podjąć pracę lektora w szkołach języka polskiego jako obcego w kraju i za granicą.

Kontynuowanie nauki na II stopniu studiów

W celu uzyskania pełnych uprawnień do wykonywania zawodu logopedy ogólnego absolwent ma możliwość kontynuowania studiów logopedycznych drugiego stopnia o profilu praktycznym (również na Uniwersytecie Opolskim).

Absolwentka/absolwent pierwszego stopnia studiów na kierunku logopedia z językiem polskim jako obcym otrzymuje częściowe przygotowanie zawodowe w zakresie logopedii ogólnej i pełne uprawnienia z obszaru glottodydaktyki polonistycznej. Osoby kończące kierunek zdobędą wiedzę i umiejętności pozwalające im na kontynuowanie w przyszłości studiów logopedycznych na drugim stopniu, tj. na poziomie studiów magisterskich, po których uzyska dyplom logopedy w pełni uprawniający go do wykonywania zawodu logopedy w różnorodnych placówkach i środowiskach, m.in. poradniach logopedycznych, gabinetach, szpitalach, ośrodkach pomocy społecznej, a także placówkach oświatowych (warunkiem jest przygotowanie pedagogiczne i ukończenie modułu nauczycielskiego).

Kierunek w pełni dostępny dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Szczegółowe informacje o kierunku

Wydział Filologiczny

http://ljpo.wfil.uni.opole.pl/

http://wfil.uni.opole.pl/logopedia-z-jezykiem-polskim-jako-obcym/ 

Cudzoziemcy

Więcej informacji dla kandydatów zagranicznych na stronie hello.uni.opole.pl

Pytania odnośnie rekrutacji cudzoziemców: hello@uni.opole.pl

tel. +48 77 452 7496,      +48 77 452 7292

Kandydaci zagraniczni dokumenty składają w International Students Office (również przesłanych pocztą)

adres: ul. Grunwaldzka 31, pok. 1, 8,9  45-054 m. Opole 


Zasady kwalifikacji

 

Minimalna liczba punktów będąca podstawą do przyjęcia na studia, uzyskana przy zastosowaniu poniższej tabeli wynosi 40 punktów.

Wymagania rekrutacyjne: konkurs świadectw

 

LP.

Egzamin maturalny Waga
PRZEDMIOT CZĘŚĆ % PKT
1 język polski pisemna

poziom podstawowy 0,575
poziom rozszerzony 0,70
2 przedmiot do wyboru * pisemna

poziom podstawowy 0,225
poziom rozszerzony 0,30

Kandydat wybiera ocenę tylko z jednego poziomu.
* Przedmiot do wyboru: język obcy, historia, historia sztuki, wiedza o społeczeństwie, historia muzyki, wiedza o tańcu, język łaciński i kultura antyczna.

 

KANDYDACI ZE "STARĄ MATURĄ"

LP. Przedmiot Ocena Waga
1 język polski część pisemna matury 0,80
2 przedmiot do wyboru ** część pisemna matury 0,20
ocena końcoworoczna * 0,15

* Ocena końcoworoczna przeliczana jest na punkty zgodnie z tabelą umieszczoną w załączniku 4 Uchwały Senatu i będzie uwzględniana tylko w sytuacji, kiedy kandydat nie zdawał pisemnego egzaminu maturalnego z tego przedmiotu.

** Dowolny przedmiot zdawany na maturze, za wyjątkiem języka polskiego.