• zaloguj się
 • utwórz konto

Rekrutacja na studia I stopnia, II stopnia i jednolite magisterskie

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Położnictwo, I stopień, 3-letnie, stacjonarne

Szczegóły
Kod 14-PRK-PO-S.L.3
Jednostka organizacyjna Wydział Nauk o Zdrowiu
Kierunek studiów Położnictwo
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia licencjackie
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 43
Czas trwania 3 lata
Adres komisji rekrutacyjnej ul. Katowicka 68, 45-060 Opole
tel. 77 44 23 528
tel. 77 44 23 523
E-mail: rekrutacjawnoz@uni.opole.pl

Cudzoziemcy:
ul. Grunwaldzka 3,
45-054 Opole (pok. 1, 8, 9)
Godziny otwarcia sekretariatu 08:00 - 15:00
Adres WWW https://wnoz.uni.opole.pl
Wymagany dokument
 • świadectwo maturalne lub równoważne
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

(pokaż minione tury)

Informacje ogólne

Położnictwo jest jedną z najstarszych dziedzin medycyny.

Rola zawodowa położnej to udzielanie opieki ginekologicznej, położniczej, neonatologicznej i pielęgniarskiej, polegającej na pielęgnowaniu ciężarnej i rodzącej, samodzielnym prowadzeniu i przyjęciu porodu fizjologicznego, pielęgnowaniu położnicy i jej dziecka oraz kobiety z chorobą ginekologiczną, a także opieka nad kobietą i jej rodziną w okresie dojrzewania, przedkoncepcyjnym, prokreacji, przekwitania, starości.

Położna powinna być profesjonalistką, osobą kompetentną, otwartą, kreatywną. Powinna w sposób asertywny wyrażać swoje potrzeby, emocje i poglądy, w swojej pracy uznaje osobowość podopiecznych, indywidualizm oraz tworzy relacje, które cechuje wzajemny szacunek i zaufanie. Pielęgnując, położna swoje działania dopasowuje do oczekiwań i wymagań podmiotu opieki. Wykonywanie zawodu położnej wiąże się z olbrzymią odpowiedzialnością i ustawicznym kształceniem zawodowym.

Czego uczy się na kierunku położnictwo

1. W zakresie wiedzy posiada:

 •     szczegółową wiedzę z zakresu położnictwa,
 •     ogólną wiedzę z zakresu innych nauk medycznych,
 •     znajomość etyki zawodowej i przepisów prawnych dotyczących wykonywania zawodu położnej.

2. W zakresie umiejętności potrafi:

 •     wykonywać świadczenia zdrowotne wobec: kobiety i jej rodziny, kobiety ciężarnej, kobiety rodzącej, położnicy i noworodka oraz kobiety chorej ginekologicznie w zakresie promocji zdrowia, profilaktyki i profesjonalnej opieki położniczo-ginekologicznej - przedkoncepcyjnej, prenatalnej, perinatalnej oraz w okresie przekwitania i senium,
 •     rozpoznawać ciążę, sprawować opiekę nad kobietą w przebiegu ciąży fizjologicznej i monitorować ciążę prawidłową, samodzielnie prowadzić i przyjąć poród fizjologiczny (w warunkach szpitalnych i pozaszpitalnych), w przypadku konieczności także z nacięciem i szyciem krocza, monitorować płód z wykorzystaniem aparatury medycznej oraz wykrywać stany odbiegające od normy u matki i dziecka w okresie ciąży, porodu i połogu,
 •     podejmować konieczne działania w sytuacjach nagłych, do czasu przybycia lekarza, w tym ręcznie wydobyć łożysko, a w przypadku potrzeby także ręcznie zbadać macicę,
 •     sprawować opiekę nad matką i noworodkiem, monitorować przebieg okresu poporodowego oraz badać noworodka, a także podejmować w sytuacji nagłej wszelkie niezbędne działania, w tym natychmiastową reanimację,
 •     współpracować z personelem medycznym, w tym z przedstawicielami innych zawodów medycznych,
 •     prowadzić działalność edukacyjno-zdrowotną w zakresie przygotowania do życia w rodzinie, metod planowania rodziny, ochrony macierzyństwa i ojcostwa, przygotowania do rodzicielstwa i urodzenia dziecka, łącznie z poradnictwem na temat higieny i żywienia oraz prowadzenia profilaktyki chorób kobiecych i patologii położniczych.
 • 3. W zakresie kompetencji społecznych:
 •     ma świadomość czynników wpływających na reakcje własne i pacjenta,
 •     ma świadomość potrzeby permanentnego kształcenia się,
 •     potrafi samodzielnie wykonywać zawód, zgodnie z zasadami etyki ogólnej i zawodowej oraz holistycznego podejścia do podopiecznych, uwzględniającego poszanowanie i respektowanie ich praw.

Czas trwania studiów

 •  6 semestrów,
 • plan studiów obejmuje 4750 godzin, w tym 2300 godzin kształcenia praktycznego (zajęć praktycznych i praktyk zawodowych);


Absolwenci po ukończeniu kierunku otrzymują tytuł zawodowy: licencjat

Podstawy prawne

 •     Ustawa z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz.U.2011.174.1039 z późn.zm.);
 •     Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkół Pielęgniarek i Położnych (Dz.U.12.1441);
 •     Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 maja 2012r. w sprawie standardów kształcenia dla kierunków studiów: lekarskiego, lekarsko-dentystycznego, farmacji, pielęgniarstwa i położnictwa ( Dz.U.2012.631);
 •     Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2012r. w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia studiów dla pielęgniarek i położnych, które posiadają świadectwo dojrzałości i ukończyły liceum medyczne lub szkołę policealną albo szkołę pomaturalną, kształcącą w zawodzie pielęgniarki i położnej (Dz.U.poz.770);
 •     Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 sierpnia 2012r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących kształcenia pielęgniarek i położnych (Dz.U.12.970);
 •     Uchwała Nr 26/ III /2012 z dnia 13 grudnia 2012r.Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkół Pielęgniarek i Położnych w sprawie zasad zaliczania zajęć praktycznych i praktyk zawodowych na studiach I stopnia na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo, które mogą trwać krócej niż 3 lata.

Cudzoziemcy

Więcej informacji dla kandydatów zagranicznych na stronie hello.uni.opole.pl

Pytania odnośnie rekrutacji cudzoziemców: hello@uni.opole.pl

tel. +48 77 452 7496,      +48 77 452 7292

Kandydaci zagraniczni dokumenty składają w International Students Office (również przesłanych pocztą)

adres: ul. Grunwaldzka 31, pok. 1, 8,9  45-054 m. Opole 


Zasady kwalifikacji

 

Laureaci i finaliści olimpiad szczebla centralnego z przedmiotu biologia przyjmowani są w pierwszej kolejności w roku akademickim 2023/2024.

Osoby przyjęte otrzymują od Komisji Rekrutacyjnej skierowanie do lekarza medycyny pracy. Orzeczenie lekarza medycyny pracy stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia studiów w Uniwersytecie Opolskim na danym kierunku, należy dostarczyć do dnia 30.09.2023 r. do dziekanatu Wydziału Nauk o Zdrowiu. Kandydaci przyjęci w drugim terminie rekrutacji dostarczają orzeczenie do dnia 17.10.2023 r.

 

Brak orzeczenia uniemożliwi  wpis na listę studentów.

KANDYDACI Z "NOWĄ MATURĄ"

Wymagania kwalifikacyjne: konkurs świadectw; średnia ocen

LP.

Egzamin maturalny Waga
PRZEDMIOT CZĘŚĆ % PKT
1 przedmiot do wyboru (A)* pisemna

poziom podstawowy 0,25
poziom rozszerzony 0,33
2 przedmiot do wyboru (B)* pisemna

poziom podstawowy 0,25
poziom rozszerzony 0,33
3 przedmiot do wyboru (C)* pisemna

poziom podstawowy 0,25
poziom rozszerzony 0,33

*Każdy przedmiot może być wybrany tylko jeden raz.

 

KANDYDACI ZE "STARĄ MATURĄ"

Wymagania kwalifikacyjne: konkurs świadectw, średnia ocen ze świadectwa w skali procentowej

LP. Przedmiot Ocena Wynik
1 Wszytkie (n) Przeliczona na punkty wg tabeli z załącznika 4 suma ocen / n