• zaloguj się
  • utwórz konto

Rekrutacja na studia I stopnia, II stopnia i jednolite magisterskie

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Psychologia, jednolite magisterskie, 5-letnie, niestacjonarne

Szczegóły
Kod 2-KRK-PS-Z5
Jednostka organizacyjna Wydział Nauk Społecznych
Kierunek studiów Psychologia
Forma studiów niestacjonarne
Poziom kształcenia jednolite magisterskie
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 80
Rodzaj cykli dydaktycznych semestr
Liczba cykli dydaktycznych 10
Adres komisji rekrutacyjnej Uniwersystet Opolski
Oleska 48
pokój 102 lub 317
Sekretarze:
Tomasz Chojnowski - tchojnowski@uni.opole.pl
Łukasz Masnyk - lmasnyk@uni.opole.pl
tel. 77 452 74 30 lub 77 452 74 39 ; godziny 9-14

Cudzoziemcy:
www.hello.uni.opole.pl
Adres WWW http://psychologia.uni.opole.pl
Wymagany dokument
  • świadectwo maturalne lub równoważne
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

(pokaż minione tury)

Informacje ogólne

Instytut Psychologii Uniwersytetu Opolskiego w ramach pięcioletnich jednolitych studiów magisterskich proponuje płatne studia niestacjonarne w systemie zaocznym. Zakres wiedzy na studiach niestacjonarnych odpowiada zakresowi wiedzy na studiach stacjonarnych. Absolwent studiów zaocznych posiada takie same uprawnienia jak absolwent studiów dziennych. Zajęcia na studiach zaocznych planowane są w weekendy, czyli w piątki od godziny 15:00 oraz w soboty i niedziele. Zjazdy są planowane co około 2 tygodnie. Zajęcia odbywają się w formie stacjonarnej.

Absolwent magisterskiego pięcioletniego kierunku "psychologia" otrzymuje gruntowne teoretyczne i praktyczne przygotowanie do wykonywania zawodu psychologa. Podczas różnych kursów zdobywa wiedzę z zakresu psychologii teoretycznej (np. psychologii ogólnej, rozwojowej) oraz - w ramach modułów - stosowanej (np. psychologii reklamy, psychologii uzależnień).

Wiedza teoretyczna łączona jest z praktycznym zastosowaniem w diagnozie psychologicznej, poradnictwie psychologicznym oraz rozwiązywaniu problemów życia społecznego. Instytut oferuje zajęcia fakultatywne wybierane przez studenta zgodnie z zainteresowaniami oraz możliwości uczestnictwa w wyjazdach szkoleniowo – dydaktycznych.

Student opanowuje również wiedzę z takich dziedzin jak biologiczne podstawy zachowania człowieka, filozofia, czy socjologia. Absolwent jest dobrze przygotowany do prowadzenia badań naukowych, szczególnie dzięki zdobytej wiedzy z zakresu metodologii ze statystyką oraz psychometrii.

Atutem opolskiej psychologii jest atmosfera w Instytucie Psychologii, którą tworzą kompetentni i przyjaźni pracownicy. Pełna pasji kadra naukowa z wieloma sukcesami na arenie krajowej i międzynarodowej daje możliwość uczestniczenia w interesujących i inspirujących wykładach, seminariach czy konwersatoriach.

Student ma możliwość pisania i obrony pracy dyplomowej w języku angielskim oraz uczestniczenia w specjalistycznym kursie języka angielskiego dla psychologów.

Instytut dysponuje laboratorium psychologicznym, w którym znajdują się komputery z zainstalowanym oprogramowaniem do śledzenia wzroku (eyetracking) oraz lustro weneckie.

Działalność studencka

Studenci mają możliwość rozwijania zainteresowań naukowych w ramach organizacji studenckich UO i Koła Naukowego Studentów Psychologii. W ramach koła działają sekcje: psychologii praktycznej, badawcza, warsztatowa, PR oraz psychoterapeutyczna. Studenci naszego kierunku współpracują z fundacjami i stowarzyszeniami, aktywnie uczestniczą w życiu studenckim, organizują konferencje naukowe i wydarzenia kulturalne. W ten sposób zwiększają swoje kompetencje i doświadczenie w działaniach społecznych oraz zawodowych. 

Czego się uczy na psychologii?

Przykładowe przedmioty wykładane w toku studiów: wprowadzenie do psychologii i historii myśli psychologicznej, psychologia procesów poznawczych, psychologia osobowości, różnice indywidualne, psychologia rozwojowa, psychologia społeczna, metodologia badań psychologicznych, psychometria, diagnoza psychologiczna czy podstawy pomocy psychologicznej. Ponadto studenci uczą się o komunikacji interpersonalnej, etyce i prawnych aspektach zawodu psychologa, psychologii zdrowia i choroby, zagadnieniach biznesowych.

Moduły kształcenia

Studenci psychologii na Uniwersytecie Opolskim mogą w trakcie studiów wybrać moduły, dzięki którym mają możliwość pogłębienia wybranego obszaru wiedzy i koncentracji na umiejętnościach mających znaczenie po ukończeniu studiów. Dzięki wyborowi odpowiedniego modułu, studenci przygotowują się na specyficzne wymagania stawiane przez rynek pracy w branżach, w których planują poszukiwać zatrudnienia. Moduły są wybierane przez studenta w zależności od jego zainteresowań i mogą być zmienione z początkiem nowego semestru. Zarówno dla studentów stacjonarnych, jak i niestacjonarnych Instytut Psychologii oferuje:

Moduł pracy i biznesu

Studenci wybierający moduł pracy i biznesu przygotowują się do wykonywania zawodu psychologa w środowisku organizacyjnym, doradztwie zawodowym, poradnictwie, czy działach związanych z reklamą i wizerunkiem. Nabywają umiejętności zarządzania zasobami ludzkimi, diagnozy procesów zachodzących w organizacjach, optymalizacji komunikacji między pracownikami, a także wystąpień publicznych i prowadzenia warsztatów.

W trakcie studiów studenci uczęszczają na zajęcia z zakresu umiejętności trenerskich i warsztatowych, rozwoju kariery oraz psychologii pracy i organizacji. Nabywają umiejętności projektowania i ewaluacji warsztatów, prowadzenia coachingu czy mediacji. W ramach modułu prowadzone są przykładowo przedmioty:

    Projektowanie i ewaluacja szkoleń i warsztatów psychospołecznych

    Rekrutacja i selekcja

    Motywacja i satysfakcja z pracy

    Praktyczne metody diagnozy w pracy

    Badania rynku

    Współczesne wyzwania pracy: niepełnosprawność i praca online

Absolwenci specjalizujący się w psychologii pracy i biznesu posiadają wiedzę oraz umiejętności potrzebne do rozwiązywania konfliktów w miejscu pracy, diagnozie potencjału pracowników, prowadzeniu rekrutacji i optymalizacji funkcjonowania firmy. Znajdują zatrudnienie w działach rekrutacji, HR, public relations i wielu innych.

Moduł zdrowia i pomocy psychologicznej

Studenci wybierający moduł pracy i biznesu przygotowują się do wykonywania zawodu psychologa w środowisku organizacyjnym, doradztwie zawodowym, poradnictwie, czy działach związanych z reklamą i wizerunkiem. Nabywają umiejętności zarządzania zasobami ludzkimi, diagnozy procesów zachodzących w organizacjach, optymalizacji komunikacji między pracownikami, a także wystąpień publicznych i prowadzenia warsztatów.

W trakcie studiów studenci uczęszczają na zajęcia z zakresu umiejętności trenerskich i warsztatowych, rozwoju kariery oraz psychologii pracy i organizacji. Nabywają umiejętności projektowania i ewaluacji warsztatów, prowadzenia coachingu czy mediacji. W ramach modułu prowadzone są przykładowo przedmioty:

    Projektowanie i ewaluacja szkoleń i warsztatów psychospołecznych

    Rekrutacja i selekcja

    Motywacja i satysfakcja z pracy

    Praktyczne metody diagnozy w pracy

    Badania rynku

    Współczesne wyzwania pracy: niepełnosprawność i praca online

Absolwenci specjalizujący się w psychologii pracy i biznesu posiadają wiedzę oraz umiejętności potrzebne do rozwiązywania konfliktów w miejscu pracy, diagnozie potencjału pracowników, prowadzeniu rekrutacji i optymalizacji funkcjonowania firmy. Znajdują zatrudnienie w działach rekrutacji, HR, public relations i wielu innych.

Moduł  nauczyciel psycholog

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela, Instytut Psychologii UO przygotował również moduł kształcenia pozwalający spełnić wszystkie wymagane kryteria, które zostały określone w powyższym rozporządzeniu. Dzięki realizacji tego modułu student uzyskuje uprawnienia do podjęcia pracy jako psycholog szkolny. Szczegółowym celem kształcenia studentów w ramach tego modułu jest przygotowanie do pracy w systemie oświaty, w szczególności zdobywanie doświadczenia związanego z pracą opiekuńczo-wychowawczą, diagnostyczną, edukacyjną i terapeutyczną z uczniami w różnych okresach rozwojowych oraz udzielaniem pomocy psychologicznej uczniom, rodzicom, opiekunom lub nauczycielom.

W ramach specjalizacji nauczycielskiej student odbywa zajęcia z zakresu pedagogiki, psychologii, a także metodyki nauczania. Uczy się dydaktyki, emisji głosu, dowiaduje się jak prowadzić zajęcia z dziećmi, ale przede wszystkim jak ich wspierać w trudnościach szkolnych.  Student uzupełnia kształcenie psychologiczne o między innymi takie przedmioty jak:

    Metodyka pracy nauczyciela psychologa w przedszkolach, szkołach i placówkach systemu oświaty

    Psychologia wychowawcza i edukacji

    Pedagogika dla psychologów

Nauczyciel psycholog, to osoba o wykształceniu psychologicznym i przygotowaniu pedagogicznym, zatem świetnie sprawdzi się w pracy w szkole podstawowej i średniej, przedszkolu, poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz innych placówkach o charakterze edukacyjnym. Psycholog nauczyciel może również otworzyć prywatną praktykę, gdzie obok typowej terapii prowadzi zajęcia, którymi wspiera edukację dzieci.

Dostępność studiów dla osób ze szczególnymi potrzebami

 

Kierunek dostępny dla osób z niepełnosprawnością ruchową (budynek Instytutu Psychologii, w którym odbywają się zajęcia, dysponuję windą oraz podjazdem).

 

Co po studiach?

Wiedza i umiejętności zdobyte na studiach psychologicznych są wysoko cenione na rynku pracy. Absolwenci psychologii posiadają różnorodne możliwości podjęcia pracy oraz dalszego rozwoju zawodowego. Studia dają uprawnienia do pracy na stanowisku psychologa we wszystkich placówkach (instytucje, przedsiębiorstwa, organizacje biznesowe i społeczne, media, poradnie psychologiczne, gabinety prywatne, szpitale, szkoły, zakłady wychowawcze i opiekuńcze, uczelnie, policja, więziennictwo, wojsko, itd.), w których zatrudniani są psychologowie. Absolwenci są przygotowani do działań diagnostycznych, doradczych, interwencyjnych i szkoleniowych w środowisku edukacyjnym, organizacji, biznesie, firmie consultingowej i doradczej. Absolwenci mogą być zatrudnieni w placówkach ochrony zdrowia (szpitale psychiatryczne, poradnie zdrowia psychicznego, ośrodki terapii nerwic, hospicja, domy opieki), w placówkach oświatowych (przedszkolach i szkołach, świetlicach socjoterapeutycznych, poradniach rodzinnych, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, ośrodkach opiekuńczych i wychowawczych), ośrodkach interwencji kryzysowej (przemoc, katastrofy, próby samobójcze) w ośrodkach zajmujących się profilaktyką i leczeniem różnych uzależnień (np. od narkotyków, alkoholu czy komputera), w placówkach świadczących pomoc psychologiczną ludziom bezrobotnym, niepełnosprawnym. Studia dają także przygotowanie do pracy badawczej (sondaże, diagnoza organizacji, diagnoza systemu zarządzania) oraz rozwiązywania problemów życia społecznego. Znajdują pracę w firmach szkoleniowych, doradztwa personalnego, w mediach, agencjach reklamowych, w działach Human Resources lub marketingu różnych przedsiębiorstw, w firmach zajmujących się badaniami rynku i opinii, w administracji publicznej, samorządowej, instytucjach promujących zdrowie. Absolwenci psychologii są gotowi do podejmowania szkoleń specjalizacyjnych, studiów podyplomowych podnoszących kwalifikacje z zakresu psychologii oraz do podejmowania wyzwań badawczych i możliwości podjęcia studiów doktoranckich.

Kontakt

Instytut Psychologii Uniwersytetu Opolskiego

45-052 Opole, Plac Staszica 1

www.psychologia.uni.opole.pl

Szczegółowe informacje o studiach na kierunku Psychologia można uzyskać poprzez stronę www.rekrutacja.uni.opole.pl.

Cudzoziemcy

Więcej informacji dla kandydatów zagranicznych na stronie hello.uni.opole.pl

Pytania odnośnie rekrutacji cudzoziemców: hello@uni.opole.pl

tel. +48 77 452 7496,      +48 77 452 7292

Kandydaci zagraniczni dokumenty składają w International Students Office (również przesłanych pocztą)

adres: ul. Grunwaldzka 31, pok. 1, 8,9  45-054 m. Opole 


Zasady kwalifikacji

 

Minimalna liczba punktów będąca podstawą do przyjęcia na studia stacjonarne pierwszego stopnia uzyskana przy zastosowaniu poniższej tabeli wynosi 50 punktów.

Wymagania rekrutacyjne: konkurs świadectw

 

LP.

Egzamin maturalny Waga
PRZEDMIOT CZĘŚĆ % PKT
1 język polski pisemna

poziom podstawowy 0,375
poziom rozszerzony 0,50
2 przedmiot do wyboru * pisemna

poziom podstawowy 0,375
poziom rozszerzony 0,50

Kandydat wybiera ocenę tylko z jednego poziomu.
* Dowolny przedmiot zdawany na maturze, za wyjątkiem j. polskiego.

 

KANDYDACI ZE "STARĄ MATURĄ"

LP. Przedmiot Ocena Waga
1 język polski część pisemna matury 0,50
2 przedmiot do wyboru ** część pisemna matury 0,50
ocena końcoworoczna * 0,20

* Ocena końcoworoczna przeliczana jest na punkty zgodnie z tabelą umieszczoną w załączniku 4 Uchwały Senatu i będzie uwzględniana tylko w sytuacji, kiedy kandydat nie zdawał pisemnego egzaminu maturalnego z tego przedmiotu.

** Dowolny przedmiot zdawany na maturze, za wyjątkiem j. polskiego.