• zaloguj się
  • utwórz konto

Rekrutacja na studia I stopnia, II stopnia i jednolite magisterskie

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Optometria, II stopień, 2-letnie, stacjonarne

Szczegóły
Kod 3-PRK-OP-S.M-2
Jednostka organizacyjna Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
Kierunek studiów Optometria
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia II stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 25
Czas trwania 2 lata
Adres komisji rekrutacyjnej ul. Oleska 48
45-052 Opole
pokój 215
tel. (77) 452 72 50, (77) 452 72 15
rekrutacja.matematyka@uni.opole.pl
Cudzoziemcy:
45-054 Opole, ul. Grunwaldzka 31, pok. 1, 8, 9
Wymagany dokument
  • dyplom ukończenia studiów wyższych lub równoważny
  Zadaj pytanie
Tura 2 (24.07.2023 13:15 – 28.09.2023 23:59)

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (20.04.2023 08:00 – 21.07.2023 23:59)

Informacje ogólne

Oferta studiów na kierunku Optometria II stopnia jest skierowana do osób, które pragną pracować w zawodzie optometrysty. Są to studia II stopnia, które obejmują dwa lata nauki i pozwalają uzyskać tytuł magistra. Program studiów jest dostosowany do wymagań Polskiego Towarzystwa Optometrii i Optyki. Absolwenci tych studiów uzyskają kompetencje i spełnią wymogi formalne stawiane optometrystom, przez przegłosowaną przez sejm RP ustawę o niektórych zawodach medycznych, zgodnie z którą zawód optometrysta zostaje wpisany na listę zawodów medycznych oraz która reguluje m.in. wymagania dotyczące wykształcenia stawiane optometrystom.

Wady wzroku stają się powszechnym problemem ludzkości. W związku z tą sytuacją, gwałtownie zwiększa się zapotrzebowanie rynku pracy na wykształconych specjalistów w zakresie optometrii. Optometryści są poszukiwani na rynku pracy i mogą liczyć na godziwe wynagrodzenie.

 Instytut Fizyki dysponuje nowoczesną aparaturą badawczą oraz dobrze wyposażonymi laboratoriami, w tym warsztatem optycznym i pracownią optometryczną, a także pracowniami komputerowymi dla studentów z dostępem do nowoczesnego oprogramowania i sieci internetowej. Pozwala to na prowadzenie wielu zajęć w formie laboratoriów i uzyskanie praktycznej wiedzy przez absolwentów. W zdobyciu praktycznej wiedzy pomaga również fakt, że Instytut Fizyki współpracuje z doświadczonymi optometrystami, znającymi zawód od strony praktycznej i przekazującymi studentom umiejętności dotyczące właściwego postępowania z pacjentem i odpowiednich procedur, z którymi związane jest każde badanie optometryczne.

Instytut Fizyki posiada duże doświadczenie w prowadzeniu kierunków i specjalności promedycznych. Współpracujemy z Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym oraz wieloma ośrodkami naukowymi w kraju i zagranicą.

 W Instytucie Fizyki są prowadzone naukowe badania doświadczalne i teoretyczne z dziedziny nauk fizycznych. Pracownicy Instytutu cieszą się uznaniem w świecie naukowym, współpracują z wieloma ośrodkami naukowymi w kraju i za granicą. Są też włączeni w realizację kilku dużych międzynarodowych projektów naukowych.

 Instytut Fizyki zapewnia studentom dostęp do laboratoriów naukowych w celu wykonywania zadań wynikających z programu studiów i uczestnictwa studentów w badaniach naukowych.

 Studiowanie odbywa się zgodnie z Europejskim Systemem ECTS, co umożliwia studentom odbycie części studiów w uczelniach zagranicznych. W szeregach naszych studentów mamy stypendystów Ministra i laureatów nagród JM Rektora. Studenci mogą liczyć na życzliwą opiekę i pomoc w studiowaniu ze strony pracowników.

Charakterystyka kierunku

O przyjęcie na kierunek Optometria II stopnia mogą ubiegać się absolwenci studiów pierwszego stopnia kierunków, dla których dyscypliną wiodącą są dyscypliny z dziedziny nauk ścisłych i przyrodniczych lub dziedziny nauk medycznych i nauk o zdrowiu.

Celem studiów Optometria II stopnia jest wykształcenie specjalistów – optometrystów, których zadania zawodowe obejmują:

- badanie oczu pacjentów i przeprowadzanie badań diagnostycznych w celu oceny zdrowia narządu wzroku i określenia charakteru i zakresu problemów oraz nieprawidłowości związanych ze wzrokiem;

- badanie funkcji wzroku z użyciem wyspecjalizowanych instrumentów i sprzętu do pomiaru ostrości wzroku, funkcji dróg wzrokowych, pola widzenia, ruchu gałki ocznej, swobody widzenia i ciśnienia śródgałkowego;

- konsultowanie się z oftalmologami, lekarzami okulistami lub innymi specjalistami ochrony zdrowia i kierowanie do nich pacjentów, jeżeli niezbędne jest dodatkowe leczenie;

- wykrywanie i diagnozowanie zaburzeń ruchu gałki ocznej i wad widzenia dwuocznego oraz planowanie i realizowanie programów rehabilitacji.

- udzielanie pacjentom porad z zakresu ćwiczenia oczu służącego koordynacji ruchów gałek ocznych i skupieniu wzroku;

- dobieranie i przepisywanie okularów korekcyjnych, soczewek kontaktowych i innych pomocy wzrokowych;

- udzielanie porad związanych ze stanem narządów wzroku, takich jak: pielęgnacja soczewek kontaktowych, dbałość o wzrok przez osoby starsze, optyka, ergonomia widzenia oraz bezpieczeństwo

Koncepcja kształcenia na kierunku Optometria studia II stopnia została opracowana w oparciu o wytyczne dotyczące zakresów tematycznych zajęć PTOO i wytyczne dotyczące akredytacji europejskiej optometrysty.

Zajęcia będą prowadzić zarówno nauczyciele akademiccy Instytutu Fizyki, jak i doświadczeni dyplomowani optycy i optometryści oraz lekarze okuliści.

Studenci kierunku Optometria będą korzystać z sal dydaktycznych wyposażonych w specjalistyczny sprzęt, który umożliwi uzyskanie odpowiednich kompetencji i wykorzystanie zdobytej wiedzy w praktyce przy stosowaniu nowoczesnych narzędzi. Dzięki licznym zajęciom laboratoryjnym prowadzonym w niewielkich grupach ćwiczeniowych zapewniony jest lepszy kontakt studenta z prowadzącymi zajęcia, co istotnie wpływa na jakość nauczania i procesu uczenia się. Odpowiednie przygotowanie praktyczne ma przede wszystkim znacznie skrócić w przyszłości etap wdrażania absolwentów do pracy.

Istotną rolę w kształceniu oraz nabywaniu praktycznych umiejętności zawodowych przyszłych optometrystów będzie pełniła trzytygodniowa praktyka w gabinetach optometrycznych.

 

Działalność studencka

W Instytucie Fizyki prężnie działa Studenckie Koło Naukowe „Sanus Oculus”. Osoby zapisane do tego koła mogą rozwijać swoje zainteresowania naukowe i kompetencje praktyczne m.in. dzięki udziałowi w konferencjach naukowych i dedykowanych warsztatach. Prowadzą też działalność popularyzującą i upowszechniającą wiedzę z zakresu optyki okularowej i optometrii. Dzięki aktywności w Studenckim Kole Naukowym studentki i studenci mogą rozwijać swoje pasje i osiągać lepsze wyniki w nauce.

Studentom wykazującym szczególne predyspozycje do pracy naukowej Wydział MFiI zapewnia możliwość studiowania według Indywidualnego Planu Studiów i Programów Nauczania (IPS).

Program MOST umożliwia studentom studia przez jeden semestr na innym uniwersytecie w kraju. Dla najlepszych studentów istnieje możliwość studiowania przez jeden lub dwa semestry na uczelniach zagranicznych w ramach programu Erasmus+.

Studenci mają możliwość uzyskania stypendium naukowego (za wysoką średnią ocen) lub stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (za bardzo dobre wyniki w nauce, osiągnięcia badawcze oraz duże zaangażowanie w działalność organizacyjną i społeczną).

Studenci mogą uczestniczyć w pracach badawczych prowadzonych w Instytucie Fizyki. Inkubator Przedsiębiorczości zapewnia warunki do rozwoju firm akademickich. Akademickie Centrum Karier prowadzi kursy i warsztaty, pomaga w poszukiwaniu pracy, staży i praktyk.

Studenci i studentki z niepełnosprawnościami są objęci opieką Biura Osób Niepełnosprawnych.

 

Perspektywy zawodowe

Absolwentki i absolwenci kierunku Optometria  II stopnia będą spełniali ustawowe wymagania do podjęcia pracy w zawodzie optometrysty i będą mogli ubiegać się o nadanie przez Polskie Towarzystwo Optometrii i Optyki (PTOO) numeru optometrysty potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.

Będą bardzo dobrze przygotowani merytorycznie i praktycznie do pracy w gabinetach optometrycznych i salonach optycznych, w placówkach ochrony zdrowia (przychodniach, poradniach, klinikach) oraz w zakładach pracy związanych z szeroko pojętą ochroną narządu wzroku oraz branżą optyczną.

Dzięki ogólnoakademickiemu profilowi studiów absolwentki i absolwenci będą również przygotowani do kontynuacji nauki na studiach III stopnia i będą posiadali wiedzę i umiejętności umożliwiające podjęcie pracy w szkolnictwie wyższym oraz w jednostkach badawczo-rozwojowych, w tym na kierowniczych stanowiskach.


O przyjęcie mogą ubiegać się absolwenci studiów pierwszego stopnia kierunków, dla których dyscypliną wiodącą są dyscypliny z dziedziny nauk ścisłych i przyrodniczych lub dziedziny nauk medycznych i nauk o zdrowiu.

 

Jednostka kwalifikacyjna Waga
Ocena z dyplomu studiów pierwszego stopnia 1