• zaloguj się
  • utwórz konto

Rekrutacja na studia I stopnia, II stopnia i jednolite magisterskie

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Teologia kapłańska, jednolite magisterskie, 6-letnie, stacjonarne

Szczegóły
Kod 5-PRK-T-S.M.6
Jednostka organizacyjna Wydział Teologiczny
Kierunek studiów Teologia
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia jednolite magisterskie
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 25
Czas trwania 6 lat
Adres komisji rekrutacyjnej ul. Drzymały 1a
45-342 Opole
pok. 11
tel. (+48) 77 44 23 768
e-mail: rsadlak@uni.opole.pl
Cudzoziemcy:
45-054 Opole, ul. Grunwaldzka 31, pok. 1, 8, 9
Adres WWW http://wt.uni.opole.pl/informacje-ogolne/
Wymagany dokument
  • świadectwo maturalne lub równoważne
  Zadaj pytanie
Tura 1 (20.04.2023 08:00 – 11.07.2023 23:59)

Teologia (moduł kapłański)

Kierunek teologia prowadzony jest na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Opolskiego od chwili jego powstania w 1994 r. Stanowi on kontynuację długoletniej działalności Wyższego Seminarium Duchownego Śląska Opolskiego oraz Instytutu Teologiczno-Pastoralnego – filii Wydziału Teologicznego KUL w Opolu. Początkowo Wydział Teologiczny UO prowadził jeden magisterski kierunek studiów o nazwie teologia. W 1995 r. uzyskał uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk teologicznych, a w 2001 r. – uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego nauk teologicznych. Warto dodać, iż w ewaluacji nauki za okres 2017-2021 dyscyplina "nauki teologiczne" otrzymała najwyższą kategorię A+, co plasuje WT UO w elitarnej grupie najlepszych ośrodków teologicznych w Polsce. W ramach studiów z teologii Wydział Teologiczny UO prowadzi stacjonarne studia magisterskie oraz studia doktoranckie (w Szkole Doktorskiej UO).

Moduł kapłański teologii (studia 6-letnie) przygotowuje kandydatów (mężczyzn nieżonatych) do wykonywania funkcji i posług religijnych związanych z przyjęciem sakramentu święceń w diecezji opolskiej i gliwickiej, uczy różnych form pracy duszpasterskiej, jak i nauczania religii oraz etyki w szkole. W ramach modułu kapłańskiego prowadzone są wyłącznie studia stacjonarne (dzienne), które związane są z formacją w Wyższym Międzydiecezjalnym Seminarium Duchownym w Opolu.

Czego uczy się na teologii kapłańskiej?

Studia teologiczne kształcą absolwentów o szerokim humanistycznym sposobie myślenia. Wykłady z różnych przedmiotów filozoficznych, psychologicznych, pedagogicznych oraz historycznych, mające miejsce w pierwszym etapie studiów, dają solidną naukową podbudowę nie tylko dla lepszego rozumienia teologii, ale także uświadamiają bogactwo i zróżnicowanie ludzkiego myślenia o świecie oraz uczą twórczego włączenia się w ludzkie działania kulturotwórcze. Przedmioty teologiczne, stanowiące trzon programu studiów, proponują takie ujęcie doktryny i moralności chrześcijańskiej, by uczyć postaw otwartych na dialog z innymi wyznaniami i religiami. Obejmują one m.in. egzegezę ksiąg Starego i Nowego Testamentu, traktaty dogmatyczne (np. trynitologię, chrystologię, eklezjologię), zagadnienia z teologii moralnej ogólnej i szczegółowej (np. bioetykę, katolicką naukę społeczną), teologię pastoralną czy prawo kanoniczne.

Dlaczego warto studiować ten kierunek?

Nasze atuty to:

  • dobrze przygotowana kadra naukowa po studiach zagranicznych, międzynarodowe kontakty z uniwersytetami w Rzymie, Monastyrze, Moguncji, Ratyzbonie, Leuven, Wiedniu, Bratysławie, Budapeszcie i Pradze;
  • możliwość międzynarodowej wymiany w ramach programu Erasmus+, CEEPUS, udziału w sympozjach, kongresach, w pracach kół naukowych studentów teologii;
  • nowoczesna biblioteka wydziałowa oraz duszpasterstwo akademickie „Resurrexit”, otwarte na wszystkich studiujących;
  • podczas studiów łączymy teorię z praktyką, nasi studenci odbywają praktyki w szkołach, poradniach rodzinnych, szpitalach, hospicjach, zakładach karnych, a także próbują swoich talentów dziennikarskich, prowadząc audycje o tematyce religijnej, społecznej i rodzinnej w Radiu Doxa Opole oraz Radiu Opole;
  • studia na Wydziale Teologicznym dają nie tylko możliwość zdobycia solidnej wiedzy, ale i pogłębienia wiary oraz integralnego rozwoju.

Działalność studencka

Studenci Wydziału Teologicznego działają w ramach samorządu studenckiego oraz koła naukowego teologii. Regularnie odbywają się spotkania dyskusyjne, konferencje, pokazy filmowe. Studenci mają również możliwość skorzystania ze stypendiów socjalnych, naukowych oraz umożliwiających pobyty w zagranicznych uczelniach partnerskich (np. w ramach programu Erasmus+, CEEPUS oraz Letniej Szkoły Językowo-Pastoralnej we Frankfurcie nad Menem).

Co można robić po tych studiach?

Absolwenci teologii (moduł kapłański) przygotowani są do pełnienia posługi duszpasterskiej. Dzięki włączeniu w program studiów przedmiotów filozoficznych oraz psychologiczno-pedagogicznych mają pełne uprawnienia do podjęcia pracy w szkole w charakterze nauczyciela religii czy etyki. Studia te umożliwiają ponadto pracę w mediach katolickich, ośrodkach kultury lub poradnictwie rodzinnym. Interdyscyplinarność, jako jedna z podstawowych cech studiów teologicznych, sprawia, że absolwent teologii przygotowany jest do pracy na różnych stanowiskach w wielu dziedzinach życia społecznego.

Szczegółowe informacje

Wydział Teologiczny UO
ul. Drzymały 1a
45-342 Opole
Sekretarz teologii: ks. dr Robert Sadlak

Przyjęcie na teologię (moduł kapłański) uwarunkowane jest pomyślnym przebiegiem rekrutacji do Wyższego Międzydiecezjalnego Seminarium Duchownego w Opolu (więcej informacji).

Podczas procedury konkursowej, w oparciu o zdobyte punkty (oceny uzyskane na maturze zostają przeliczone zgodnie z poniżej podanymi wagami), tworzona jest lista rankingowa kandydatów na studentów. Liczba przyjętych na studia jest zgodna z uniwersyteckimi limitami miejsc. W procesie rekrutacji tworzona jest lista kandydatów zakwalifikowanych na studia oraz lista kandydatów rezerwowych, którzy są przyjmowani na miejsca, z jakich rezygnują kandydaci zakwalifikowani na studia.

Cudzoziemcy

Więcej informacji dla kandydatów zagranicznych na stronie hello.uni.opole.pl

Pytania odnośnie rekrutacji cudzoziemców: hello@uni.opole.pl

tel. +48 77 452 7496,      +48 77 452 7292

Kandydaci zagraniczni dokumenty składają w International Students Office (również przesłanych pocztą)

adres: ul. Grunwaldzka 31, pok. 1, 8,9  45-054 m. Opole 


Zasady kwalifikacji

Wymagania rekrutacyjne: konkurs świadectw  (rozmowa kwalifikacyjna na wniosek dziekana)

Minimalna liczba punktów będąca podstawą do przyjęcia na studia stacjonarne, uzyskana przy zastosowaniu poniższej tabeli wynosi 30 punktów.

 

 KANDYDACI Z "NOWĄ MATURĄ"

LP.

Egzamin maturalny Waga
PRZEDMIOT CZĘŚĆ % PKT
1 j. polski pisemna poziom podstawowy 0,375
poziom rozszerzony 0,50
2 Przedmiot do wyboru * pisemna

poziom podstawowy 0,375
poziom rozszerzony 0,50

 Kandydat wybiera ocenę tylko z jednego poziomu.

* Przedmiot do wyboru: dowolny przedmiot zdawany na maturze, za wyjątkiem j. polskiego.

 

  KANDYDACI ZE "STARĄ MATURĄ"

LP. Przedmiot Ocena Waga
1

j. polski

część pisemna matury 0,50
2 Przedmiot do wyboru ** część pisemna matury 0,50
ocena końcoworoczna * 0,20

* Ocena końcoworoczna przeliczana jest na punkty zgodnie z tabelą umieszczoną w załączniku 4 Uchwały Senatu i będzie uwzględniana tylko w sytuacji, kiedy kandydat nie zdawał pisemnego egzaminu maturalnego z tego przedmiotu.
** Przedmiot do wyboru: dowolny przedmiot zdawany na maturze, za wyjątkiem j. polskiego.