• zaloguj się
  • utwórz konto

Rekrutacja na studia I stopnia, II stopnia i jednolite magisterskie

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Chemia, I stopień, 3-letnie, stacjonarne

Szczegóły
Kod 7-PRK-CH-S.L.3
Jednostka organizacyjna Wydział Chemii
Kierunek studiów Chemia
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia licencjackie
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 25
Czas trwania 3 lata
Adres komisji rekrutacyjnej Wydział Chemii
Ul. Oleska 48
45-052 Opole
tel.+48 77 452 71 51 lub 77 452 71 54
Anna.Kusakiewicz@uni.opole.pl
Wydział Chemii, V piętro, pokój 501
Preferowany kontakt poprzez pocztę elektroniczną lub opcję "Zadaj pytanie"
Cudzoziemcy:
45-054 Opole, ul. Grunwaldzka 31, pok. 1, 8, 9
Adres WWW http://wch.uni.opole.pl/
Wymagany dokument
  • świadectwo maturalne lub równoważne
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

(pokaż minione tury)

Chcesz studiować chemię? Zapraszamy do Opola!

Opolszczyzna mocno chemią stoi, stąd też oferujemy studia chemiczne prowadzone na Wydziale Chemii Uniwersytetu Opolskiego, który posiada prawie 60-letnią tradycję naukowo-dydaktyczną.

Wydział Chemii Uniwersytetu Opolskiego jest jednostką naukowo-dydaktyczną, która posiada pełne prawa nadawania stopnia naukowego doktora chemii oraz doktora habilitowanego w dyscyplinie chemia (Awanse Naukowe).

Podejmując studia na kierunku Chemia uzyskasz szeroką wiedzę i umiejętności z obszaru nauk ścisłych i przyrodniczych. Dzięki wykładom i ćwiczeniom laboratoryjnym zdobędziesz wiedzę o nowoczesnych sposobach syntezy związków, nowoczesnych metodach badań ich właściwości fizykochemicznych oraz  struktury. Uzyskując stopień licencjata chemii, masz otwarte możliwości pracy na całym świecie. Po ukończeniu tego kierunku możesz podjąć pracę w laboratoriach i przedsiębiorstwach, w instytutach badawczych, jak i dalej kontynuować pogłębianie wiedzy na II stopniu studiów chemicznych. Studia te umożliwiają podjęcie pracy nie tylko na terenie Polski, ale również poza jej granicami, w szczególności w obszarze Unii Europejskiej.

Sylwetka Absolwenta – Chemia

Opis ogólny

Wybierając  kierunek Chemia zdobędziesz ogólną wiedzę i umiejętności w dziedzinie nauk chemicznych, jak również niezbędne podstawy ogólne z obszaru nauk ścisłych, matematyki i fizyki, w zakresie odpowiadającym edukacji na poziomie akademickim. Pozwalają one zrozumieć zjawiska fizyczne i chemiczne na kolejnych etapach studiów. Większość zajęć odbywa się w dobrze wyposażonych laboratoriach, zlokalizowanych w przebudowanym budynku Wydziału Chemii, gdzie możesz samodzielnie wykonać ćwiczenia nabywając umiejętności praktyczne. Uniwersalna wiedza i umiejętności umożliwiają dobre dopasowanie się do wymogów rynku pracy. Będą również stanowiły bodziec to zwiększenia własnej przedsiębiorczości, w tym utworzenia własnej firmy.

Jako absolwent kierunku Chemia będziesz przygotowany do pracy w przemyśle chemicznym, w laboratoriach chemicznych, zakładach przetwórczych i usługowych, specjalistycznych placówkach administracji i służb państwowych. Możesz również podjąć studia II stopnia, zarówno na kierunku Chemia, jak i kierunkach pokrewnych.

Opis szczegółowy

Podstawową wiedzę z obszaru nauk ścisłych (tzw. nauk podstawowych) w zakresie odpowiadającym edukacji na poziomie akademickim, jako student, nabywasz podczas realizacji przedmiotów: Chemia ogólna, Matematyka, i Fizyka.

Dodatkowo na pierwszym roku odbywają się zajęcia komputerowe – technologia informacyjna, na których zapoznasz się z programami wykorzystywanymi podczas studiowania. To nie tylko podstawowe narzędzia typu MS Office, ale programy specjalistyczne dedykowane studiom chemicznym. Ta wiedza będzie pogłębiona w kolejnych latach na przedmiocie Bazy danych.

Od drugiego semestru zdobywasz już zasadniczą wiedzę z dziedziny nauk chemicznych podczas realizacji przedmiotów: Chemia analityczna, Chemia organiczna, Chemia fizyczna, Chemia nieorganiczna. Wiedzę, która pozwoli na prawidłowe zrozumienie procesów chemicznych zachodzących w przyrodzie tak, aby w pracy zawodowej kierować się zasadami zrównoważonego rozwoju w odniesieniu do sposobu wytwarzania wyrobów, ze szczególnym uwzględnieniem syntezy chemicznej, jak również metod i technik charakteryzowania powstających produktów.

Wiedza w zakresie chemicznych podstaw istotnych procesów biologicznych pozwalająca na rozumienie zjawisk i procesów zachodzących w przyrodzie ożywionej jest zdobywana podczas realizacji przedmiotów Chemia biologiczna oraz Biochemia, a dalej pogłębiana jest poprzez wybór takich przedmiotów jak: Chemia białek, Chemia toksykologiczna, Podstawy chemii medycznej, Chemia związków zapachowych, Chemia ekologiczna oraz Podstawy biotechnologii (dodatkowe informacje dostępne są w zakładce programy studiów).

Dzięki przedmiotom Chemia polimerów oraz Technologia chemiczna, wraz Podstawą analizy polimerów, Technologią materiałów polimerowych oraz Chemią polimerów, zdobędziesz wiedzę przydatną w rozwijającym się rynku nowoczesnych materiałów, skupiającym się na otrzymywaniu, przetwarzaniu oraz utylizacji materiałów, w szczególności tworzyw sztucznych.

Podstawy analizy instrumentalnej dają umiejętność przeprowadzania standardowych procedur związanych z użyciem aparatury wykorzystywanej w laboratoriach. Podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w stopniu wystarczającym do pracy w zawodzie chemika, ocenę stopnia ryzyka związaną z pracą z chemikaliami oraz ogólną wiedzę na temat aktów prawnych w zakresie stosowania chemikaliów zapewnią Tobie przedmioty Chemia stosowana i zarządzanie chemikaliami.

Dodatkowo, z puli kursów ogólnouczelnianych, możesz poszerzyć swoją wiedzę z zakresu niezwiązanym z kierunkiem studiów. Dzięki kursowi ogólnemu w języku obcym, przedmiotowi dotyczącego posługiwania się językiem specjalistycznym w zakresie chemii, nabędziesz umiejętność komunikowania się w języku obcym na poziomie biegłości B2.

Praktyka zawodowa, realizowana pod koniec drugiego roku, to już praktyczne wykorzystanie zdobytej wiedzy przez Ciebie wiedzy w typowych miejscach pracy związanych z kierunkiem studiów. Stanowi równiej ważny krok w zorientowaniu się w aktualnym rynku pracy.

Ta zdobyta wiedza na wcześniejszych latach przygotowuje Cię do podjęcia decyzji na czwartym semestrze, w jakim laboratorium chcesz wykonać swoją pracę dyplomową. Każda praca, wykonana na naszym Wydziale, to indywidualny problem naukowy, którego rozwiązanie w większości przypadków, student szuka w laboratorium własnymi rękami.

W przygotowaniu do zdobycia upragnionego tytułu licencjata pomocne są przedmioty typu Przygotowanie do badań naukowych oraz Seminarium dyplomowe, które dają umiejętność prezentowania zagadnień lub materiału naukowego w formie pisemnej i ustnej specjalistom w dziedzinie chemii. Stanowią istotny element realizacji Twojej pracy dyplomowej oraz przygotowują do podjęcia dalszych studiów na II stopniu – magisterskich.

Co można robić po tych studiach?

Większość absolwentów podejmuje pracę w laboratoriach chemicznych w zakładach przemysłowych oraz mniejszych firm. Dotyczy to nie tylko regionu Opolszczyzny, ale również całego kraju oraz zagranicy – głównie obszaru Unii Europejskiej.

Część absolwentów znajduje zatrudnienie w specjalistycznych placówkach (inspektoratach) administracji państwowej. Kolejna grupa wiąże swoją karierę zawodową ze służbami państwowymi jak: Policja, Służba Celna, Straż Pożarna, Straż Graniczna. Porównywalna liczba pracuje w placówkach naukowych, badawczo-rozwojowych, szczególnie po studiach III stopnia (doktoranckich), zarówno w kraju, jak i za granicą.

Po ukończeniu dodatkowych kursów pedagogicznych można również wykonywać zawód nauczyciela (podjęcie tych kursów możliwe jest po II stopniu). We wszystkich wymienionych przypadkach absolwenci pełnią funkcje specjalistów, a w dalszej perspektywie obejmują kierownicze stanowiska.

Dlaczego warto studiować na Wydziale Chemii UO?

Wydział Chemii Uniwersytetu Opolskiego ma ugruntowaną pozycję na Opolszczyźnie, kształci od ponad 50 lat absolwentów zajmujących szereg kluczowych stanowisk w zakładach pracy oraz administracji państwowej.

Wyremontowany, unowocześniony, dobrze wyposażony budynek oferuje zdobycie aktualnej wiedzy i umiejętności. Stosunkowo nieduży Wydział Chemii jest dostosowany do potrzeb regionu, co stanowi jego zaletę.

Ćwiczenia laboratoryjne wykonywane są indywidualnie przez studenta, przez co wzrastają jego umiejętności oraz samodzielność. Istotny jest również dostęp studenta do specjalistycznego sprzętu, szczególnie podczas pracy dyplomowej, oraz zdobywanie umiejętności jego obsługi, co jest istotne podczas poszukiwania pracy.

Relatywnie mała liczba studentów oraz nauczycieli akademickich na Wydziale Chemii pozwala na indywidualne podejście do studenta i sprzyja tworzeniu atmosfery wzajemnego szacunku i zaufania. Dobry kontakt z nauczycielami jest szczególnie istotny przy wyborze promotora oraz realizacji pracy dyplomowej. Kadra, w większości samodzielni pracownicy naukowi, składa się ze specjalistów publikujących swoje prace w prestiżowych czasopismach naukowych o zasięgu międzynarodowym. Prace dyplomowe (licencjata, magistra) są najczęściej wplecione w tok prowadzonych badań. Często, przy odpowiednim wkładzie pracy, studenci są współautorami prac naukowych, co potwierdza jakość uzyskanego dyplomu i daje poczucie własnej wartości.

Wydział jest otwarty na współpracę krajową i zagraniczną. Studenci korzystają z możliwości wymiany z innymi uczelniami w kraju i za granicą, zasadniczo w ramach programów MOST i ERASMUS. W porównaniu z dużymi ośrodkami akademickimi, łatwiej jest się do takich programów zakwalifikować.

Kontynuowanie nauki na II stopniu studiów

Absolwent studiów I stopnia na kierunku Chemia zasadniczo wybiera kontynuację nauki na kierunku II stopnia Chemia, uzyskując tytuł magistra chemii. Możliwa jest również kontynuacja studiów na kierunkach: Biotechnologia i Ochrona Środowiska. W równym stopniu możliwe jest studiowanie na kierunku Chemia po ukończeniu wyżej wymienionych kierunków. We wszystkich przypadkach wiążę się to z wyborem odpowiedniego promotora pracy magisterskiej i specyfiką realizowanej tematyki badawczej.

Rozwijanie zainteresowań

IPS
Dla studentów wykazujących szczególne predyspozycje do pracy naukowej Wydział zapewnia możliwość studiowania według Indywidualnego Planu Studiów i Programów Nauczania (IPS).

Program MOST

W ramach programu MOST studenci mogą studiować przez jeden semestr na innym uniwersytecie w kraju.

Program Erasmus

Dla najlepszych studentów istnieje możliwość studiowania przez jeden lub dwa semestry na uczelniach zagranicznych w ramach programu Erasmus. Wydział Chemii ma podpisane umowy z kilkoma uniwersytetami w Europie (Lund, Wiedeń, Girona, Dijon, Ferrara, Lecce, Sint-Lieven, Mainz). W ostatnich latach, w każdym roku akademickim z tej formy studiów korzysta kilku studentów.

Stypendia Ministra

Studenci mają możliwość uzyskania stypendium naukowego (za wysoką średnią ocen) lub stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (za bardzo dobre wyniki w nauce, osiągnięcia badawcze oraz duże zaangażowanie w działalność organizacyjną i społeczną). Studenci chemii prawie co roku uzyskują stypendia Ministra.

Koło Naukowe

Studenci biorą aktywny udział w pracach Koła Naukowego Chemików „Koronan”. Przynajmniej dwa razy w roku uczestniczą w Szkołach Chemii i Letnich Warsztatach Chemicznych. KNCh bierze czynny udział w corocznych Festiwalach Nauki, cyklicznych pokazach dla uczniów szkół podstawowych i szkół średnich. Organizują również szereg imprez społeczno-kulturalnych.

Praca Naukowa

Studenci uczestniczą w pracach badawczych jednostek Wydziału. Co roku są też współautorami kilku publikacji i komunikatów konferencyjnych.

Harmonogram rekrutacji

20.04.2023 r. – rozpoczęcie rejestracji kandydatów w IRK.

11.07.2023 r.   ostatni dzień rejestracji i ostatni dzień wpłacania opłaty rekrutacyjnej.

01.08.2023 r.   II termin rekrutacji - rozpoczęcie rejestracji kandydatów na kierunki, na których liczba kandydatów jest mniejsza od limitu przyjęć

Pełny harmonogram rekrutacji na kierunek Chemia z dnia 05.04.2023 r.

Szczegółowe informacje na temat wymaganych dokumentów i przebiegu procesu rekrutacji podane są ngłównej stronie internetowej Uniwersytetu Opolskiego.

Cudzoziemcy

Więcej informacji dla kandydatów zagranicznych na stronie hello.uni.opole.pl

Pytania odnośnie rekrutacji cudzoziemców: hello@uni.opole.pl

tel. +48 77 452 7496,      +48 77 452 7292

Kandydaci zagraniczni dokumenty składają w International Students Office (również przesłanych pocztą)

adres: ul. Grunwaldzka 31, pok. 1, 8,9  45-054 m. Opole 


Zasady kwalifikacji

 

Minimalna liczba punktów będąca podstawą do przyjęcia na studia stacjonarne pierwszego stopnia uzyskana przy zastosowaniu poniższej tabeli wynosi 30 punktów.

Wymagania rekrutacyjne: konkurs świadectw

 

LP.

Egzamin maturalny Waga
PRZEDMIOT CZĘŚĆ % PKT
1 przedmiot do wyboru pisemna poziom podstawowy 0,75
poziom rozszerzony 1

Kandydat wybiera ocenę tylko z jednego poziomu.
*Przedmiot do wyboru: chemia, matematyka, biologia lub fizyka.   

 

KANDYDACI ZE "STARĄ MATURĄ"

LP. Przedmiot Ocena Waga
1 przedmiot do wyboru ** część pisemna matury 1
ocena końcoworoczna * 0,5

*Ocena końcoworoczna przeliczana jest na punkty zgodnie z tabelą umieszczoną w załączniku 4 Uchwały Senatu i będzie uwzględniana tylko w sytuacji, kiedy kandydat nie zdawał pisemnego egzaminu maturalnego z tego przedmiotu.

**Przedmiot do wyboru: chemia, matematyka, biologia lub fizyka.