• zaloguj się
 • utwórz konto

Rekrutacja na studia I stopnia, II stopnia i jednolite magisterskie

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Farmacja, jednolite magisterskie, 5.5 -letnie, stacjonarne

Szczegóły
Kod 7-PRK-FAR-S.M.5
Jednostka organizacyjna Wydział Chemii
Kierunek studiów Farmacja
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia jednolite magisterskie
Profil studiów praktyczny
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 50
Czas trwania 5,5 lat
Adres komisji rekrutacyjnej Wydział Chemii
pokój 501 (V piętro)
Ul. Oleska 48
45-052 Opole
tel.+48 77 452 71 51
Anna.Kusakiewicz@uni.opole.pl Preferowany kontakt poprzez pocztę elektroniczną lub opcję "Zadaj pytanie"
Cudzoziemcy:
45-054 Opole, ul. Grunwaldzka 31, pok. 1, 8, 9
Adres WWW http://wch.uni.opole.pl/
Wymagany dokument
 • świadectwo maturalne lub równoważne
  Zadaj pytanie
Tura 1 (20.04.2023 08:00 – 11.07.2023 23:59)

Wydział Chemii Uniwersytetu Opolskiego powstał w wyniku podziału Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii 1 września 2008 roku. Ma jednak o wiele dłuższą, bo prawie 60-letnią tradycję. Wydział posiada prawa nadawania stopnia naukowego doktora chemii oraz doktora habilitowanego w dyscyplinie chemia.

Opis

Absolwenci trwających 5,5 roku studiów na kierunku Farmacja o profilu praktycznym w pierwszych dwóch latach, w ramach przedmiotów takich jak: chemia ogólna i nieorganiczna, organiczna i analityczna, fizyczna, matematyka i statystyka, biofizyka i informatyka oraz biologia i genetyka, botanika, fizjologia i anatomia człowieka i biochemia zdobywają podstawy do dalszych studiów, przede wszystkim z zakresu: chemii leków, technologii postaci leku farmakologii, toksykologii, farmakognozji, farmakologii i farmakodynamiki, bromatologii, biofarmacji, biotechnologii farmaceutycznej. Obowiązkowymi przedmiotami realizowanymi w ramach studiów są również: język łaciński, język obcy, historia farmacji, etyka zawodowa, kwalifikowana pierwsza pomoc, a także humanistyczne realizowane w ramach kursów ogólnouczelnianych oraz miesięczne praktyki w aptece ogólnodostępnej (otwartej) oraz szpitalnej, które odbywają się w okresie wakacyjnym, odpowiednio po III i IV roku studiów. Studenci swoją wiedzę w zakresie nauk farmaceutycznych i chemicznych, mogą poszerzać w ramach zajęć fakultatywnych prowadzonych od II do V roku studiów. 

Po dziesiątym semestrze i obronie pracy magisterskiej realizowany jest w ramach programu studiów (jedenasty semestr) półroczny staż w aptekach, którego zaliczenie jest konieczne do uzyskania uprawnień do wykonywania zawodu farmaceuty.  

Absolwenci kierunku Farmacja uzyskują wiedzę i umiejętności niezbędne do:

 • sporządzania i wytwarzania oraz oceny jakości i tożsamości produktów leczniczych;
 • wydawania produktów leczniczych i wyrobów medycznych;
 • sprawowania nadzoru nad obrotem, przechowywaniem, a także wykorzystywaniem produktów leczniczych i wyrobów medycznych;
 • udzielania rzetelnej i obiektywnej informacji dotyczącej działania produktów leczniczych i stosowania wyrobów medycznych w farmakoterapii;
 • prowadzenia badań produktów leczniczych pod względem chemicznym, farmaceutycznym, farmakologicznym i toksykologicznym
 • samodzielnego rozwiązywania problemów korzystając z najnowszych  źródeł informacji;
 • komunikowania się ze współpracownikami i pozostałymi pracownikami ochrony zdrowia oraz pacjentami
 • współpracy i kierowania zespołami oraz zarządzania aptekami otwartymi i szpitalnymi, a także współpracy z osobami prowadzącymi działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania, importu, eksportu i obrotu hurtowego produktami leczniczymi i materiałami medycznymi,
 • współpracy z pracownikami jednostek badawczo-rozwojowych, inspekcyjnych oraz administracyjnych z obszaru farmacji
 • aktualizacji wiedzy i umiejętności fachowych w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych
 • korzystania z wiedzy i umiejętności fachowych w pracy i życiu codziennym w oparciu o zasady etyki i uregulowania prawne.

Absolwent kierunku Farmacja, kształcony na studiach o profilu praktycznym, uzyskuje tytuł zawodowy magistra farmacji i uprawnienia do wykonywania zawodu farmaceuty. Dzięki zwiększonej liczbie zajęć bezpośrednio związanych z praktycznym przygotowaniem zawodowym, prowadzonych przez specjalistów posiadających długoletnie doświadczenie w zawodzie farmaceuty, jest przede wszystkim przygotowany do pracy w aptekach ogólnodostępnych i szpitalnych, jak również hurtowniach farmaceutycznych, oraz w przemyśle farmaceutycznym, laboratoriach przeprowadzających analizę leków, w podmiotach uprawnionych do wytwarzania produktów leczniczych i materiałów medycznych, w inspekcji farmaceutycznej, a także urzędach i instytucjach państwowych i samorządowych działających w dziedzinie farmacji i ochrony zdrowia.

Dlaczego warto studiować na naszym wydziale?

Wydział cieszy się uznaniem w środowisku naukowym w kraju i za granicą. Pracownicy naukowi Wydziału pracują w zespołach ekspertów UE opiniujących projekty naukowo-badawcze realizowane w Europie, realizują wiele grantów i prac zleconych z przemysłu oraz pełnią funkcje w towarzystwach naukowych i komitetach redakcyjnych czasopism krajowych i zagranicznych.

Mocną stroną wydziału jest możliwość prowadzenia badań w dobrze wyposażonych laboratoriach z wykorzystaniem unikalnej w skali regionu aparaturze. Często są to badania o charakterze międzynarodowym. Wyrazem ich wysokiego poziomu są publikacje w prestiżowych czasopismach naukowych oraz liczne zaproszenia na konferencje i wykłady kierowane do pracowników Wydziału.

Wydział jest otwarty na studentów i badaczy z zagranicy. Studenci korzystają także z możliwości wymiany z innymi uczelniami w kraju i za granicą w ramach programów MOST i ERASMUS. W porównaniu z dużymi ośrodkami akademickimi, łatwiej jest się do takich programów zakwalifikować.

Działalność studencka

IPS
Dla studentów wykazujących szczególne predyspozycje do pracy naukowej Wydział zapewnia możliwość studiowania według Indywidualnego Planu Studiów i Programów Nauczania (IPS).

Program MOST
W ramach programu MOST studenci mogą studiować przez jeden semestr na innym uniwersytecie w kraju.

Program Erasmus
Dla najlepszych studentów istnieje możliwość studiowania przez jeden lub dwa semestry na uczelniach zagranicznych w ramach programu Erasmus. Wydział Chemii ma podpisane umowy z kilkoma uniwersytetami w Europie (Lund, Wiedeń, Girona, Dijon, Ferrara, Lecce, Sint-Lieven, Mainz). W ostatnich latach, w każdym roku akademickim z tej formy studiów korzysta kilku studentów.

Stypendia Ministra
Studenci chemii mają możliwość uzyskania stypendium naukowego (za wysoką średnią ocen) lub stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (za bardzo dobre wyniki w nauce, osiągnięcia badawcze oraz duże zaangażowanie w działalność organizacyjną i społeczną). Studenci chemii prawie co roku uzyskują stypendia Ministra.

Koło Naukowe
Studenci biorą aktywny udział w pracach Koła Naukowego Chemików „Koronan” oraz Koła Naukowego Farmaceutów "Misce fiat". Przynajmniej dwa razy w roku uczestniczą w Szkołach Chemii i Letnich Warsztatach Chemicznych. KNCh bierze czynny udział w corocznych Festiwalach Nauki, cyklicznych pokazach dla uczniów szkół podstawowych i szkół średnich. Organizują również szereg imprez społeczno-kulturalnych. 

Praca Naukowa
Studenci uczestniczą w pracach badawczych jednostek Wydziału. Co roku są też współautorami kilku publikacji i komunikatów konferencyjnych.

Rekrutacja 

Zasady, warunki i tryb rekrutacji na studia w Uniwersytecie Opolskim reguluje Uchwała nr 175/2020-2024 (wraz z załącznikami i późniejszymi zmianami) Senatu Uniwersytetu Opolskiego z dnia 23 czerwca 2022, w sprawie zasad rekrutacji na studia w Uniwersytecie Opolskim w roku akademickim 2023/2024. 

W celu zapisania się na kierunek należy założyć i wysłać zgłoszenie przez konto w systemie IRK (Internetowa Rekrutacja Kandydata). W rekrutacji na farmację będą uwzględniane oceny uzyskane na egzaminie „nowej matury”, maturze międzynarodowej „IB” lub egzaminie wstępnym z chemii oraz biologii lub fizyki zdawanym na poziomie rozszerzonym w Uniwersytecie Opolskim. W celu wyłonienia kandydatów zakwalifikowanych na studia sporządzona zostanie lista rankingowa. Lista ta będzie uwzględniać sumę liczby punktów z dwóch przedmiotów ze świadectwa dojrzałości lub egzaminu wstępnego:

(a) z chemii jako przedmiotu obowiązkowego oraz

(b) jednego z dwóch przedmiotów: biologii lub fizyki (fizyki i astronomii/fizyki z astronomią) wskazanego przez kandydata, przy czym wybór przedmiotu powinien być podyktowany uzyskaniem wyższej liczby punktów.

Każdy z przedmiotów traktowany jest równorzędnie tj. z wagą równą 1,0.

Maksymalna liczba punktów, możliwych do uzyskania, w postępowaniu kwalifikacyjnym wynosi 200 pkt. Minimalna liczba punktów będąca podstawą do przyjęcia na studia wynosi 60 pkt.

 

Harmonogram rekrutacji 

20.04.2023 r. – rozpoczęcie rejestracji kandydatów w IRK;

04.05.2023 r. – ostatni dzień rejestracji i ostatni dzień wniesienia opłaty rekrutacyjnej dla absolwentów „starej matury”, starających się o przyjęcie na kierunek farmacja. Kandydaci, którzy nie wniosą opłaty w tym terminie, nie zostaną dopuszczeni do egzaminu;

Terminy egzaminów dla absolwentów „starej matury”, starających się o przyjęcie na kierunek farmacja:

biologia (06.06.2023 r.), chemia 12.06.2023 r.), fizyka (15.06.2023 r.), 

Wszystkie egzaminy dla absolwentów „starej matury”, starających się o przyjęcie na kierunek farmacja rozpoczynają się o godz. 9.00

11.07.2023 r.   ostatni dzień rejestracji dla pozostałych kandydatów i ostatni dzień wpłacania opłaty rekrutacyjnej.

Pełny harmonogram rekrutacji na kierunek Farmacja z dnia 05.04.2023 r.

Szczegółowe informacje na temat wymaganych dokumentów i przebiegu procesu rekrutacji podane są na głównej stronie internetowej Uniwersytetu Opolskiego.

Cudzoziemcy/Foreigners

Więcej informacji dla kandydatów zagranicznych na stronie/ more information available at hello.uni.opole.pl

Pytania odnośnie rekrutacji cudzoziemców: hello@uni.opole.pl

tel. +48 77 452 7496,      +48 77 452 7292

Kandydaci zagraniczni dokumenty składają w International Students Office (również przesłanych pocztą)

adres: ul. Grunwaldzka 31, pok. 1, 8,9  45-054 m. Opole 


Zasady kwalifikacji

 

Minimalna liczba punktów będąca podstawą do przyjęcia na studia, uzyskana przy zastosowaniu poniższej tabeli wynosi 60 punktów.

Wymagania rekrutacyjne: konkurs świadectw

 

LP.

Egzamin maturalny Waga
PRZEDMIOT CZĘŚĆ % PKT
1 chemia* pisemna poziom rozszerzony 1
2 biologia lub fizyka* pisemna

poziom rozszerzony 1

* Wyniki ze świadectwa maturalnego („nowa matura”) lub świadectwa IB przeliczone wg załącznika 4 do Uchwały rekrutacyjnej, egzaminu wstępnego lub zaświadczenia z OKE, potwierdzającego wyniki egzaminu maturalnego z chemii, biologii lub fizyki.